Responsabilitat Social
Corporativa (RSC)

L’estratègia d’RSC de GiPSS abraça l’atenció integral als pacients, el compromís amb la comunitat local, la sostenibilitat mediambiental, l’ètica en la gestió i la promoció de la igualtat i la diversitat, tot contribuint al benestar general i a la millora social.

Aquestes polítiques es projecten diàriament en l’atenció del pacient i la qualitat del servei, el tracte humà a les persones que atenen i la confiança generada a les famílies, els avenços en investigació i la formació continuada dels professionals, la sostenibilitat de les polítiques i l’acompliment d’objectius financers.

GiPSS, d’acord amb el seu posicionament actual com a empresa pública del sector de la salut, treballa amb un model de gestió que integra les expectatives dels seus grups d’interès i de la societat en conjunt amb l’objectiu de promoure la sostenibilitat econòmica, mediambiental i social en les seves actuacions. GiPSS ofereix servei de qualitat, coneixement i sostenibilitat, tot treballant amb coherència i segons les següents premisses:

  • Ser una institució compromesa amb la sostenibilitat en el model sanitari públic.
  • Ser una institució accessible i àgil que resolgui els problemes de salut de les persones que atén i garantir la seva seguretat, autonomia i benestar.
  • Ser una institució que promou la recerca, la innovació tecnològica i organitzativa i la millora contínua de la qualitat, mitjançant el treball multidisciplinari i la cooperació amb altres dispositius sanitaris i socials.
  • Ser una institució amb professionals que cerquen l’excel·lència a la seva pràctica.
  • Ser una institució respectuosa amb l’entorn i el medi ambient.
  • Ser una institució oberta i transparent, oferint els seus resultats de forma pública.