Portal de la transparència i bon govern

L’empresa Gestió i Prestació de Serveis de Salut (GiPSS) es va crear mitjançant l’Acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 20 de juliol de 1992, amb l’objectiu de gestionar i administrar els serveis traspassats de la Diputació de Tarragona a l’Administració de la Generalitat de Catalunya en matèria sanitària DOGC núm. 1629, de 7.8.1992  en els termes de les propostes aprovades per l’Acord del Ple de la Comissió Mixta de Traspassos de Serveis i Recursos de les diputacions a la Generalitat o als consells comarcals de 10 de febrer de 1992.

GiPSS és una empresa pública de la Generalitat de Catalunya, depèn del Departament de Salut i està adscrita al Servei Català de la Salut. Té naturalesa d’entitat de dret públic amb personalitat jurídica pròpia, sotmesa la Generalitat, l’actuació de la qual s’ajustarà al dret privat.

Al portal de transparència de GiPSS, trobareu informació actualitzada constantment sobre temes d’interès general. Com a ciutadans, teniu l’oportunitat de participar-hi fent les vostres aportacions Govern obert “participació ciutadana” .

Així mateix, podeu exercir el dret a accedir a la informació pública a títol individual o en nom i representació de qualsevol persona jurídica legalment constituïda Govern obert, mitjançant el següent enllaç:

Sol·licitud del dret d’accés a la informació pública 

Aquesta sol·licitud no és vàlida per fer consultes, agraïments, queixes o suggeriments. Per a aquests tràmits utilitzi el formulari de contacte