Departament de persones

A GiPSS som coneixedors que l’èxit de l’empresa radica en el treball dels seus professionals, per aquest motiu, la cultura empresarial es basa en dos principis: la integritat i la professionalitat per aconseguir l’excel·lència en tots els nivells de l’organització.

Un cop enviat en CV, rebreu la confirmació de recepció a l’adreça electrònica.

Ens reservem el dret de guardar durant un període de temps les dades facilitades, integrant-les al Fitxer de Personal de titularitat de Gestió i Prestació de Serveis de Salut, per a possibles ofertes laborals que puguin ser del seu interès.

L’informem que vostè té dret a exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició reconeguts pel Reglament General de Protecció de dades (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, dirigint-se a la  Delegada de Protecció de dades. Per a exercir-los, haurà de dirigir-se per correu electrònic al DPD: ebalanya.gipss@gencat.cat, adjuntant una fotocòpia del seu DNI o document acreditatiu equivalent.

Treballa amb nosaltres

Accés a les convocatòries vigents:

Millores temporals personal vinculat a GiPSS

Convocatòries temporals

Convocatòries indefinides