Hospital Francolí

Ubicat al Parc Sanitari Joan XXIII de Tarragona, l’Hospital Francolí és un centre d’atenció intermèdia, enfocat en la recuperació de processos aguts i la millora de l’autonomia de les persones. El centre juga un paper crucial en la transició entre la fase aguda d’una malaltia o una situació de dependència i el retorn a l’entorn habitual del pacient.

Mitjançant Equips Interdisciplinaris d’Avaluació i Suport (ESH), ofereix atenció especialitzada a la població geriàtrica i persones amb malalties terminals, actuant també com a connector entre l’atenció primària i l’atenció hospitalària. Això implica una estreta col·laboració amb els serveis de salut comunitaris per assegurar una transició suau dels pacients cap a l’entorn habitual.

L’hospital proporciona atenció especialitzada a les persones grans i aquelles que pateixen malalties cròniques avançades. Mitjançant programes específics, com atenció domiciliària, hospital de dia i consultes externes interdisciplinàries, es pretén reduir la dependència i afavorir la continuïtat de la vida quotidiana del pacient al seu entorn comú.

L’Hospital Francolí no només ofereix atenció intermèdia, sinó que juga un paper fonamental en la recuperació i manteniment de l’autonomia del pacient, col·laborant amb altres institucions de salut per oferir una atenció completa i integrada.

Equip

L’equip està integrat per un conjunt de professionals competents en les àrees específiques d’atenció sociosanitària que formen un equip multidisciplinari format per un equip polivalent d’infermeria, metges i metgesses, treball social sanitari, dietista, psicòlogues, referent de qualitat i farmacèutica.

Serveis

  • Atenció integral a la persona malalta i a la seva família.
  • Diagnòstic i avaluació especialitzada.
  • Rehabilitació i promoció de l’autonomia, adaptació a possibles discapacitats produïdes per malaltia i reinserció a domicili.
  • Tractament dels trastorns cognitius i de la problemàtica associada.
  • Suport i atenció a persones amb malaltia avançada incurable.
  • Suport i informació a les famílies.
  • Ingressos temporals per a suport o dificultats del cuidador.
  • Coordinació durant l’ingrés i a l’alta amb els serveis sanitaris i socials de l’entorn per tal que la persona estigui ben atesa.

Àmbits assistencials