Els nostres serveis

Introducció 

Catalunya disposa d’un model d’atenció sociosanitària amb un concepte global de la persona, un enfocament integral i basat en la multidisciplinarietat i una dimensió interdepartamental. El model actual és el resultat de les actuacions fetes al llarg de vint anys, iniciades per fer front a l’envelliment de la població i en el marc del procés de la reconversió de la xarxa tradicional d’atenció hospitalària.

La cartera de serveis sociosanitaris disposa de serveis d’hospitalització (llarga estada i mitja estada, amb convalescència i cures pal·liatives), serveis d’atenció diürna ambulatòria (hospitals de dia i equips d’atenció integral ambulatòria) i equips de valoració i suport (UFISS i PADES).

Actualment, el desenvolupament del programa de prevenció i atenció a la cronicitat del Pla de Salut 2011-2015 ofereix l’oportunitat d’estendre el model sociosanitari, amb la seva expertesa en l’atenció integral i interdisciplinari, a altres línies assistencials, així com adequar la xarxa de recursos sociosanitaris actual a les necessitats sanitàries detectades en aquest nou marc.

El sector sociosanitari, per tant, evoluciona cap a l’atenció intermèdia, definida com un ventall de serveis integrats per promoure una recuperació més ràpida de la malaltia, prevenir l’ingrés innecessari en l’hospital d’aguts, prevenir l’internament prematur a la llarga estada, facilitar l’alta hospitalària puntual i maximitzar l’autonomia del pacient.

Una de les seves accions principals en el marc del pla de salut 2016-2020 se centra a transformar la xarxa d’atenció sociosanitària en atenció intermèdia per assolir més resolubilitat i millor accessibilitat, sobre la base de la proximitat territorial i el treball en xarxa i multidisciplinari.

En aquest nou marc de serveis sociosanitaris, el document actual té com a objectiu principal descriure l’actual catàleg de recursos de l’Hospital Sociosanitari Francolí, hospital d’atenció intermèdia referent de l’àrea del Tarragonès, així com definir els fluxos sociosanitaris en el territori i els criteris d’ingrés a les diferents unitats de què disposa.

Ubicació

L’Hospital Francolí es troba ubicat dins del Parc Sanitari Joan XXIII.

Adreça: Carrer de Joan Pau II, 2, 43005 Tarragona.

Telèfons: 977 19 11 00 / 977 23 08 88 / 977 22 18 75