Procés de selecció a GiPSS per a la cobertura de lloc de treball de psicòleg/a per aun centre de l’ASSIR

Informació  del procés de selecció 02/2020, per la cobertura del lloc de treball de psicòleg/a en un centre de l’ASSIR

Requisits:

 • Posseir la titulació de Llicenciat/da en Psicologia.

Es valorarà:

 • Experiència prèvia en centres d’ASSIR.
 • Formació complementària (Mestratge, postgraus i/o Cursos de Formació Continuada relacionats amb el seu àmbit d’actuació).
 • Coneixements relacionats amb els sistemes d’informació (SAP, ECAP).
 • Competències tècniques i professionals relacionades amb les funcions a exercir.

Presentació de sol·licituds:

 • Els interessats en participar en aquest procés de selecció hauran de presentar escrit de sol·licitud, amb indicació del número del procés de selecció (PS 02/2020), a la Direcció de Persones i Organització de GIPSS (Hospital Sociosanitari Francolí, C/ Joan Pau II núm. 2) o al correu electrònic nperex.gipss@gencat.cat. En l’escrit de sol·licitud hauran de fer constar la referència de la convocatòria, així com el NIF, el telèfon i l’adreça de correu electrònic.
 • El període de presentació de sol·licituds serà del 2 al 9 de juliol de 2020, a les 14 hores
 • A la sol·licitud s’hi consignaran les dades personals dels aspirants i s’adjuntarà currículum professional complet, amb indicació clara de la seva experiència en l’àmbit de les funcions pròpies del càrrec al qual s’opta, dades acadèmiques, títols, cursos i tots aquells mèrits que siguin avaluables, juntament amb la documentació que ho acrediti.

Característiques generals:

 • Contractació indefinida, a temps complert, amb les condicions establertes en el II Conveni del SISCAT, grup professional 1, nivell I. La retribució i jornada de la convocatòria serà la fixada en les taules retributives del Conveni.
 • Les funcions a exercir són:
 1. Atenció Psicològica individual, de parella o grupal:
 • Problemes relacionats amb la sexualitat
 • Atenció a la diversitat sexual (LGTBIQ)
 • Atenció a la violència masclista. Problemes de violència relacionats amb la salut sexual i reproductiva
 • Problemes relacionats amb la ginecologia, obstetrícia i la salut sexual
 • Problemes relacionats amb la contracepció i amb la Interrupció Voluntària de l’Embaràs (IVE)
 • Problemes relacionats amb la Salut Mental Perinatal
 • Problemes psicològics, socials i familiars relacionats amb la salut sexual i reproductiva
 1. Activitat comunitària en salut sexual i reproductiva
 2. Suport i col·laboració en el propi equip de l‘ASSIR
 3. Col·laboració, coordinació i treball conjunt amb d’altres serveis
 4. Treball docent
 5. Formació continuada i treball interprofessional
 6. Recerca
 7. D’altres funcions que li puguin ser encomandes pel seu responsable

Procés selectiu

El procés de selecció  consistirà en:

 • Valoració de la documentació aportada: Consistirà en la baremació dels aspectes que consten a la convocatòria pel que fa a la formació i l’experiència professional.
 • Valoració dels candidats: Consistirà en una entrevista personal amb els candidats que hagin obtingut més puntuació en la baremació prèvia. En aquesta entrevista es valorarà la realització de funcions i/o tasques relacionades amb les funcions del lloc de treball.

La Gerència podrà deixar deserta la convocatòria si es considera que els aspirants no reuneixen els mèrits suficients per ocupar-lo.

Aquesta web fa servir cookies perque tingui la millor experiencia d'usuari Si continúa navegant, donant el seu su consentimient .

ACEPTAR
Aviso de cookies