L’Hospital Sociosanitari Francolí (GiPSS ) implementa a través dels seu Pla Estratègic l’Atenció Integral Centrada en la Persona (AICP)

Suposa un projecte de millora d’humanització en l’atenció a l’usuari del centre sociosanitari tarragoní, afegint valor en la pràctica clínica del dia a dia professional.

Tot i que encara és un model incipient, cada cop més els nostres centres sanitaris s’alineen a través dels seus plans estratègics en l’Atenció Integral Centrada en la Persona (AICP).L’Hospital sociosanitari Francolí de Tarragona (Gestió i Prestació de Serveis de Salut) treballa en un model d’implementació de bones pràctiques que pivota sobre el Pla Estratègic de GiPSS 2017-2018 i més concretament en la línia del desenvolupament d’un model d’atenció social i sanitària orientada a la ciutadania.

Fidels a la filosofia de l’AICP, es fonamenta en un projecte participatiu i multidisciplinari que implica a tots els professionals de l’organització (metges/esses, infermeria, treball social, psicòlegs/as, auxiliars, administratius,….) als que en un inici se’ls va convidar a participar en una enquesta per tal de definir quin era el punt de partida i estat d’opinió. Els resultats han evidenciat que el 93% dels professionals estan conformes amb la missió de GiPSS, oferir uns serveis de salut i socials de qualitat excel·lent als ciutadans del territori del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre; el 76% amb la seva visió, com a proveïdor referent en serveis de salut i social amb prestigi dins de la societat i econòmicament sostenible; d’altra banda els valors més destacats pels mateixos professionals van ser la competència, professionalitat, qualitat, equitat, resolució i transparència.

Partint d’aquesta premissa, i després de desenvolupar un ampli procés participatiu i de debat entre els professionals, es van crear quatre  equips de millora que de bon començament ja es varen incorporar en el Programa d’Acompanyament del Consorci de Salut i Social de Catalunya, en el que 27 professionals analitzen 27 bones pràctiques de l’AICP, que s’agrupen en 5 àrees de millora adreçades al perfil de l’usuari sociosanitari, en general persones amb necessitats complexes, majoritàriament d’edat avançada, en situació de dependència i que reuneixen diversos condicionats com ara que pateixen malalties cròniques i tenen unes fortes necessitats socials.Les primeres conclusions revelen que el desplegament del projecte ha estat percebut positivament amb una elevada implicació i satisfacció entre els professionals de la institució, que han mostrat una alta sensibilitat per la AICP,  a més de la flexibilitat necessària per al canvi de paradigma que implica aquesta transformació.
El posterior diagnòstic constata que de les 27 bones pràctiques de l’atenció centrada en la persona proposades, el 48% estan consolidades a l’Hospital Sociosanitari Francolí, són les relacionades amb l’exercici dels drets dels usuaris, la seva cooperació en l’autodeterminació dels projectes de vida, el benestar psicoafectiu, la intervenció professional, els sistemes organitzatius, i l’entorn físic i integració en la comunitat.En el dia a dia de l’hospital això es tradueix en accions concretes que repercuteixen en la qualitat de vida dels usuaris i les seves famílies, com ara, l’agrupament de pacients segons les seves característiques, el respecte a la intimitat en el decurs de les actuacions en el procés assistencial, l’adequació de la informació que reben dels professionals perquè els pacients exerceixin el dret de decisió respectant els valors i les creences de cadascuna de les persones ateses.

Una de les principals àrees de millora es materialitza mitjançant el Pla Personalitzat d’Atenció (PPA) que situa en el centre de l’atenció el desig, preferències i valors  de la persona, fent-los compatibles amb  la dinàmica de treball de l’Organització. És una eina de planificació molt útil que recull  per escrit tota la informació i coneixement relatiu a l’usuari i el seu entorn i permet efectuar una valoració integral de la persona  per tal de  desenvolupar un pla personalitzat d’atenció que facilitarà l’oferiment dels recursos del centre per a la seva qualitat de vida. Aquest instrument busca harmonitzar la visió de l’usuari i la seva família, si fos el cas, i la dels professionals i l’organització des de la perspectiva de l’apoderament del pacient; en definitiva, dóna oportunitats a la persona usuària per gestionar la seva vida i la presa de decisions des de les accions quotidianes fins els moments  més transcendentals.

El compromís actual de l’entitat és revisar i generalitzar les àrees desenvolupades parcialment i realitzar canvis profunds en la forma de treballar amb les persones en relació amb els aspectes encara no implementats, amb propostes dels mateixos professionals i usuaris. L’experiència viscuda en els últims mesos fa palès que els protocols d’atenció tradicionals, sovint formulats des d’un enfocament biomèdic, resulten insuficients per avançar en l’aplicació objectiva de l’AICP perquè condueixen a una valoració limitada i parcial que identifica les malalties i limitacions,  però ignora les singularitats, capacitats, prioritats i desitjos, que són fonamentals per als pacients quan parlem del dia a dia en la seva estada hospitalària.

En l’actual context econòmic i demogràfic, l’AICP persegueix la consecució de millores en tots els àmbits que puguin repercutir en la qualitat vida i el benestar de les persones des de la seva autonomia, considerant el respecte absolut a la seva dignitat, els seus drets, necessitats, preferències i valors; reconeixent la seva singularitat i recolzant la seva autonomia.

L’ AICP és un camí de llarg recorregut que necessita la implicació, no només dels sectors social i sanitari, sinó  de tota la comunitat i que arribarà al seu destí a mesura que es vagin consolidant les evidències científiques en la seva implementació.