UFISS DE CURES PAL·LIATIVES JOAN XXIII

La UFISS de Cures Pal·liatives de l’hospital Joan XXIII  proporciona  als pacients amb malaltia en fase avançada terminal, atesos a l’Hospital Joan XXIII o a les consultes externes, una valoració i atenció integral adaptada a cada moment a la seva situació  al llarg de tot el seu procés evolutiu. Fomentem  l’aplicació dels principis bioètics i la participació del pacient en el seu procés d’acord amb els principis, valors i continguts de la Ley de Autonomia del Paciente i de la legislació vigent.

Equip

Metgessa:  Antònia Francesch i Freixes

Infermera: Magdalena Pérez Esquiva

Treballadora  Social Sanitaria : Teresa Flores Aubia

Suport de l’equip de psicòlegs de l’EAPS (Equips d' Atenció Psicosocial)

Àmbit assistencial

 • Atenció en casos complexos
 • Suport i consulta dels professionals de la resta de l’hospital
 • Docència i protocol·lització
 • Valoració de malalts per proveir-los del servei més adient a les seves necessitats
 • Gestió de la connexió de recursos, segons la tipologia de malalts, tant a nivell de l´ atenció sociosanitària (PADES, Unitat de Cures Pal·liatives, CSS), com hospitalària d’aguts, oncologia i atenció primària.
 • Coordinació amb l'infermera d´enllaç de l’Hospital Joan XXIII.
 • Seguiment de malalts derivats del CSS a UCIES i/o a l’hospital
 • Coordinació amb la Regió Sanitària.
 • Connexió amb els recursos i professionals externs al centre d’aguts

Perfil dels usuaris

Tipologia

 • Neoplàsies avançades
 • SIDA en fase avançada
 • Malaltia crònica en situació de terminalitat
 • Demències molt avançades

Característiques

 • Malaltia inguarible
 • Sense possibilitats de tractament curatiu.
 • Presència de molts problemes i símptomes multifactorials i canviants (dolor, dispnea, nàusees, vòmits, ...)
 • Gran impacte emocional.

Cartera de serveis

 • Tractament integral en pacients pal·liatius
 • Terapèutica activa amb pacient i família
 • Control de símptomes: farmacològic i no farmacològic
 • Tècniques invasives sense ingrés
 • Suport i tractament psicològic
 • Suport social
 • Atenció en consultes externes
 • Connexió amb el servei d’oncologia
 • Connexió amb recursos sociosanitaris domiciliaris i hospitalaris
 • Sessions conjuntes entre UFISS de Cures Pal·liatives, Clínica del Dolor, PADES, Unitat de Cures Pal·liatives CSS Francolí.
 • Sessions conjuntes amb el servei d’Oncologia
 • Docència referent a cures pal·liatives
 • Investigació en l’àmbit de les cures pal·liatives

Ubicació

Segona  planta de l' Hospital Sociosanitari Francolí

Horari

De dilluns a divendres de 8 a 15 hores