EHS (Equip de Suport Hospitalari)

Els EHS són  equips  interdisciplinars d’avaluació i suport, especialitzats i capacitats per recolzar  als hospitals d’aguts en la valoració i control d’aquells grups de pacients diana, que són fonamentalment la població geriàtrica i les persones amb malaltia terminal.
A més de realitzar atenció directa, tenen un paper important en la coordinació de recursos entre els diferents nivells assistencials. En funció de la tipologia de pacient que atenen es distingeixen dues tipologies d'UFISS.