HOSPITAL SOCIOSANITARI FRANCOLÍ

Subaguts

Les Unitats de Subaguts esdevenen un recurs alternatiu a l’hospitalització convencional que ofereix un sistema d’atenció específica i àgil al pacient geriàtric descompensat que acudeix als serveis d’urgències o bé és detectat des d’atenció primària. L’atenció és personalitzada atenent les seves pluripatologies i els seus condicionants personals i d’entorn, no tributaris d’alta tecnologia diagnòstica o terapèutica, però si d’un internament amb un abordatge interdisciplinari, centrat en la persona, i on s’ofereix la possibilitat d’una recuperació funcional adient al pacient geriàtric, que permeti el retorn al seu entorn habitual en les mateixes o similars condicions funcionals que tenia prèviament a la descompensació aguda de la seva patologia crònica.

Convalescència

La Unitat de Convalescència té com a objectiu restablir aquelles funcions o activitats que hagin estat afectades parcial o totalment per diferents patologies. Generalment són persones amb malalties de base que necessiten una recuperació funcional després de patir un procés quirúrgic, traumatològic  o mèdic, prèviament tractat en una fase aguda.

També són persones que per l’evolució de la seva malaltia necessiten un suport més intensiu en les cures i que per diferents raons (mediques o socials) no poden ser ateses en el domicili.

Cures pal·liatives

Ofereix tractament pal·liatiu i de confort a pacients amb malalties inguaribles en fase avançada i terminal, tant oncològiques com no oncològiques. Els objectius són el control dels símptomes i el suport emocional a la persona malalta i la seva família. Suport de l’equip de psicòlegs de l’EAPS (Equips d' Atenció Psicosocial)

Llarga estada

És una unitat d’hospitalització que té com a funció l’atenció continuada de persones que no poden ser ateses en el seu domicili o en altres recursos del sistema. Com a norma general, l’ ingrés es realitzarà al sociosanitari de referència de l’ABS del pacient en el moment d’inici de l’episodi. Aquest ingrés es preveu que serà superior a l’establert per un criteri de convalescència. Les persones que ingressen amb aquesta tipologia presenten:

  • Malalties o processos crònics amb diferents nivells de dependència
  • Diversos graus de complexitat clínica en les cures
  • Problemàtica social juntament amb limitació funcional o cognitiva per les ABVD
  • Malaltia crònica avançada que no són assumibles al domicili i no són tributaris de una Unitat de cures pal·liatives

Ortogeriatria

És una unitat funcional de rehabilitació integral formada per un equip interdisciplinari, la seva funció consisteix en la intervenció i posterior valoració geriàtrica dels pacients amb fractura de maluc majors de 65 anys, amb l’objectiu, d’una banda, de reduir-ne l’estada hospitalària a l’Hospital Universitari Joan XXIII, que és un hospital d’aguts, i, d’una altra banda, que un cop derivats a l’Hospital Sociosanitari Francolí, fer-ne un abordatge integral per aconseguir una millora funcional i cognitiva, prevenir i tractar les possibles complicacions durant l’ingrés i coordinar el millor recurs social a l’alta. Col·laboració entre l’Hospital Sociosanitari Francolí i l’Hospital Universitari Joan XXIII.