RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA

GiPSS és una empresa pública proveïdora del sector salut que dòna resposta a les necessitats sanitàries i socials del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre. Compromesa amb el seu entorn, promou una política de Responsabilitat Social Corporativa alineada amb la seva Misió, Visió i Valors i en el marc de desenvolupament del seu Pla Estratègic 2017-2018.

La Responsabilitat Social Corporativa anima a un compromís integral que parteix  dels grans àmbits d’impacte de les organitzacions: social, laboral, econòmic, ambiental, i de bon govern, que a GiPSS  es materialitzen en els següents punts:

  • Promoure i implementar  iniciatives en l’àmbit sanitari i social, col·laborant i participant amb les organitzacions, entitats i associacions de la nostra àrea d’influència per tal de potenciar la cohesió social del territori, especialment en el nostre entorn més proper.
  • Oferir una atenció sanitària i social integral i integradora amb l’atenció centrada en la persona, en la que la promoció de la salut, la qualitat, la equitat  i la coordinació entre nivells assistencials siguin un pilar fonamental.
  • Dur a terme una política de consens d’atenció a les persones que treballen a GiPSS, que vetlli pel desenvolupament professional, l’aprenentatge, la igualtat d’oportunitats i l’eliminació de les formes directes o indirectes de discriminació; que tingui en compte la conciliació de la vida laboral i familiar i la prevenció de riscos.
  • Gestionar de forma adequada la utilització dels recursos disponibles, tenint cura en la protecció del medi ambient i el desenvolupament de mesures de prevenció i millora i d’estalvi energètic.
  • Potenciar les pràctiques de bon govern a tots els nivells de l’organització, en les que la transparència, el diàleg i el respecte als valors ètics de la institució siguin el fonament principal, així com implementar i normalitzar un sistema de gestió que permeti fixar objectius i una estratègia de millora contínua.
  • Implicació amb la comunitat, els grups d’interès i el teixit associatiu del nostre entorn  promovent la  participació ciutadana.
  • Mantenir una política de comunicació interna i externa transparent i responsable.