HISTÒRIC 2023

Convocatòries i resultats de processos de selecció

 

INDEFINIDES – TEMPORALS

CONVOCATÒRIA PS 03/2023, METGE/ESSA ESPECIALISTA pel Servei de PADES

Requisits:

 • Llicenciat/da en Medicina amb Especialitat en Medicina Interna, Geriatria o Medicina Familiar i Comunitària.

Es valorarà: Experiència en l’àmbit sanitari i formació complementària.

S’ofereix: Contractació indefinida a temps complert, amb les condicions establertes en el III Conveni del SISCAT pel grup professional 1.

Presentació de sol·licituds:

Les persones interessades i que reuneixin els requisits esmentats, poden enviar-nos fins al dia 17 d’agost de 2023, a les 14 hores, el Currículum Vitae, junt amb la documentació acreditativa al Departament de Persones i Organització de GIPSS (Hospital Sociosanitari Francolí, C/ Joan Pau II núm. 2) o al correu electrònic nperex.gipss@gencat.cat

En l’escrit de sol·licitud hauran de fer constar la referència de la convocatòria, així com el NIF, el telèfon i l’adreça de correu electrònic.

Estat de la convocatòria: En tràmit.


CONVOCATÒRIA PS 02/2023, METGE/ESSA ESPECIALISTA

Requisits:

 • Llicenciatura universitària, grau en Medicina i Cirurgia.
 • Especialitat en Geriatria o Medicina Interna o Medicina Familiar i Comunitària

Es valorarà: Experiència en l’àmbit sanitari i formació complementària.

S’ofereix: Contractació indefinida a temps complert, amb les condicions establertes en el III Conveni del SISCAT pel grup professional 1.

Presentació de sol·licituds:

Les persones interessades i que reuneixin els requisits esmentats, poden enviar-nos fins al dia 28 de juliol de 2023, a les 14 hores, el Currículum Vitae, junt amb la documentació acreditativa al Departament de Persones i Organització de GIPSS (Hospital Sociosanitari Francolí, C/ Joan Pau II núm. 2) o al correu electrònic nperex.gipss@gencat.cat

En l’escrit de sol·licitud hauran de fer constar la referència de la convocatòria, així com el NIF, el telèfon i l’adreça de correu electrònic.

Estat de la convocatòria: En tràmit.


CONVOCATÒRIA PS 01/2023, PER LA COBERTURA DEL LLOC DE TREBALL DE DIRECTOR/A ASSISTENCIAL

Requisits:

– Llicenciatura universitària, grau en Medicina i Cirurgia.
– Especialitat en Geriatria o Medicina Interna o Medicina Familiar i Comunitària.
– Experiència assistencial en Gerontologia.
– Experiència en gestió de centres sanitaris.
– Presentació d’un projecte de gestió.
Es valorarà: Formació complementària (Mestratge, postgraus i/o Cursos de formació Continuada
relacionats amb el seu àmbit d’actuació).
– Coneixements de gestió clínica.
– Coneixement dels sistemes d’avaluació, acreditació i gestió de la qualitat.
– Coneixements d’economia de la salut.
– Coneixements de relacions laborals i negociacions.
– Habilitats directives.
– Lideratge i desenvolupament de persones.
Presentació de sol·licituds
Les persones interessades i que reuneixin els requisits esmentats, tenen fins al dia 30 de juny de
2023, a les 15 hores, per presentar escrit de sol·licitud al Departament de Persones i Organització
de GIPSS (HSS Francolí, C/ Joan Pau II núm. 2) i al correu electrònic egarayalde.gipss@gencat.cat.
A la sol·licitud s’hi consignaran les dades personals dels aspirants així com el telèfon i l’adreça de
correu electrònic de contacte, i s’adjuntarà el projecte de gestió i el currículum professional
complet, amb indicació clara de la seva experiència en l’àmbit de les funcions pròpies del càrrec al
qual s’opta, dades acadèmiques, títols, cursos i tots aquells mèrits que siguin avaluables,
juntament amb la documentació que ho acrediti.
Condicions del procés selectiu.
El procés selectiu consistirà en:
Fase 1: Valoració curricular.
Consistirà en l’avaluació, de caràcter eliminatori, dels aspectes que consten a la convocatòria pel
que fa a la formació i l’experiència professional.
Fase 2: Entrevista.
Als aspirants que superin la valoració curricular se’ls realitzarà una entrevista personal, de caràcter
eliminatori, que versarà sobre:
– Trajectòria personal i aspectes professionals.
– Competències
Resolució, publicació de resultat final i presentació de documents:
El procés es resoldrà amb l’elecció del candidat, que havent superat la fase d’entrevista, sigui el més
idoni per la cobertura del lloc de treball, a la valoració conjunta de les diferents fases del procés
selectiu.
En cas de requeriment, caldrà presentar els originals de les certificacions acreditatives de la
formació i experiència laboral o d’altres mèrits esmentats en el currículum.
La present convocatòria podrà ser declarada deserta en el cas que cap dels candidats superi el
procés selectiu.

Estat de la convocatòria: En tràmit.


MILLORES INTERNES

MILLORA TEMPORAL  CIRCULAR INFORMATIVA 05/2023 

Per la present us informem, per si és del vostre interès, que disposem de les següents millores temporals:

 • 1 Fisioterapeuta al 100% de la jornada per al servei de RHB de Miami.
 • 2 TCAI al 100% de la jornada en torn de nit per a Internament.

Les persones interessades poden fer la sol·licitud a la Direcció de Persones i Organització. El termini de presentació d’aquestes sol·licituds serà fins a l’11 d’agost 2023, a les 12:00 hores.

Estat de la convocatòria: En tràmit.


MILLORA TEMPORAL  CIRCULAR INFORMATIVA 04/2023 

Per la present us informem, per si és del vostre interès, que disposem de les següents millores temporals:

1) 1 Fisioterapeuta al 100% de la jornada per al servei de RHB de l’HSS Francolí.
2) 1 Fisioterapeuta 3’5 hores diàries per a atenció domiciliària de pacients Neuromuscular al Tarragonès.
3) 1 Fisioterapeuta 5 hores diàries: 2 hores pel matí a RHB de l’HSS Francolí i 3 hores de tarda al servei de RHB Reus.

Els interessats/des poden passar a fer la sol·licitud per la Direcció de Persones i Organització. El termini de presentació d’aquestes sol·licituds serà fins el 10 de juliol, a les 12 hores.

Estat de la convocatòria: En tràmit.


MILLORA TEMPORAL  CIRCULAR INFORMATIVA 03/2023 

Per la present us informem, per si és del vostre interès, que disposem de les següents millores temporals:

 • 1 Fisioterapeuta al 100% de la jornada per a atenció domiciliària i ambulatòria a CAP Catalunya.
 • 1 Fisioterapeuta al 100% de la jornada per a atenció domiciliària PTG al Baix Camp.

Els interessats/des poden passar a fer la sol·licitud per la Direcció de Persones i Organització. El termini de presentació d’aquestes sol·licituds serà fins el 26 d’abril 2023, a les 12:00 hores.

Estat de la convocatòria: En tràmit.


MILLORA TEMPORAL  CIRCULAR INFORMATIVA 02/2023 

Per la present us informem, per si és del vostre interès, que disposem de les següents millores temporals:

 • 1 TCAI al 100% de la jornada en torn de matí per a Internament.
 • 2 Fisioterapeutes al 100% de la jornada pel servei de RHB Extrahospitalària del Tarragonès.
 • 1 Fisioterapeuta al 100% de la jornada pel servei de RHB Extrahospitalària de Reus.

Els interessats/des poden passar a fer la sol·licitud per la Direcció de Persones i Organització. El termini de presentació d’aquestes sol·licituds serà fins el 5 d’abril, a les 12:00 hores.

Estat de la convocatòria: En tràmit.


MILLORA TEMPORAL  CIRCULAR INFORMATIVA 01/2023 

Per la present us informem, per si és del vostre interès, que disposem de les següents millores temporals a Internament:

 • 2 TCAI al 100% de la jornada en torn de matí.
 • 1 TCAI al 100% de la jornada en torn de nit.

Els interessats/des poden passar a fer la sol·licitud per la Direcció de Persones i Organització. El termini de presentació d’aquestes sol·licituds serà fins el 10 de març 2023, a les 12 hores.

Estat de la convocatòria: En tràmit.