Convocatòries i resultats de processos de selecció

 

HISTÒRIC 2020

 

INDEFINIDES

PROCÉS DE SELECCIÓ REF. PS 02/2020, PER LA COBERTURA DEL LLOC DE TREBALL DE PSICÒLEG/A EN UN CENTRE DE L’ASSIR

Requisits:

 • Posseir la titulació de Llicenciat/da en Psicologia.

Es valorará

 • Experiència prèvia en centres d’ASSIR.
 • Formació complementària (Mestratge, postgraus i/o Cursos de Formació Continuada relacionats amb el seu àmbit d’actuació).
 • Coneixements relacionats amb els sistemes d’informació (SAP, ECAP).
 • Competències tècniques i professionals relacionades amb les funcions a exercir.

Presentació de sol·licituds:

Les persones interessades i que reuneixin els requisits esmentats, poden enviar-nos fins al dia 9 de juliol de 2020, a les 14 hores, el Currículum Vitae,  junt amb la documentació acreditativa al Departament de Persones i Organització de GIPSS (Hospital Sociosanitari Francolí, C/ Joan Pau II núm. 2) o al correu electrònic nperex.gipss@gencat.cat. En l’escrit de sol·licitud hauran de fer constar la referència de la convocatòria, així com el NIF, el telèfon i l’adreça de correu electrònic.

Característiques generals:

 • La retribució i jornada de la convocatòria serà la fixada en les taules retributives i conveni d’aplicació de GIPSS (II Conveni SISCAT)pel grup professional 1.
 • Les funcions a exercir són:
 1. Atenció Psicològica individual, de parella o grupal:
 • Problemes relacionats amb la sexualitat
 • Atenció a la diversitat sexual (LGTBIQ)
 • Atenció a la violència masclista. Problemes de violència relacionats amb la salut sexual i reproductiva
 • Problemes relacionats amb la ginecologia, obstetrícia i la salut sexual
 • Problemes relacionats amb la contracepció i amb la Interrupció Voluntària de l’Embaràs (IVE)
 • Problemes relacionats amb la Salut Mental Perinatal
 • Problemes psicològics, socials i familiars relacionats amb la salut sexual i reproductiva
 1. Activitat comunitària en salut sexual i reproductiva
 2. Suport i col·laboració en el propi equip de l‘ASSIR
 3. Col·laboració, coordinació i treball conjunt amb d’altres serveis
 4. Treball docent
 5. Formació continuada i treball interprofessional
 6. Recerca
 7. D’altres funcions que li puguin ser encomandes pel seu responsable

Procés selectiu

 • El procés selectiu consistirà en:
 • Valoració de la documentació aportada: Consistirà en la baremació dels aspectes que consten a la convocatòria pel que fa a la formació i l’experiència professional.
 • Valoració dels candidats: Consistirà en una entrevista personal amb els candidats que hagin obtingut més puntuació en la baremació prèvia. En aquesta entrevista es valorarà la realització de funcions i/o tasques relacionades amb les funcions del lloc de treball.

La Gerència podrà deixar deserta la convocatòria si es considera que els aspirants no reuneixen els mèrits suficients per ocupar-lo.

Estado de la convocatoria:  Adjudicada Sra. Araceli Oton Sánchez

 

TEMPORALS

METGE/ESSA ESPECIALISTA (ref. PS 01/2020)

Requisits:

 • Llicenciatura en Medicina
 • Especialitat: En Geriatria, Medicina Familiar i Comunitària, o Medicina Interna.

Es valorarà: Experiència en l’àmbit sanitari i formació complementària.

S’ofereix: Contractació temporal, a temps complert, amb les condicions establertes en el II Conveni del SISCAT, grup professional 1.

Presentació de sol·licituds:

Les persones interessades i que reuneixin els requisits esmentats, poden enviar-nos fins al dia 24 de gener de 2020, a les 14 hores, el Currículum Vitae,  junt amb la documentació acreditativa al Departament de Persones i Organització de GIPSS (HSS Francolí, C/ Joan Pau II núm. 2)  o al correu electrònic ebalanya.gipss@gencat.cat.

En l’escrit de sol·licitud hauran de fer constar la referència de la convocatòria, així com el NIF, el telèfon i l’adreça de correu electrònic.

Estat de la convocatòria: Adjudicada a Dra. Jacqueline Cimerman