Compatibilitat dels professionals del sector públic de salut

 

De conformitat amb el que disposa la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, el Departament de Salut dóna publicitat activa a un extracte de les resolucions d’autorització de compatibilitat dictades en relació amb els professionals del sector públic Salut.

 

Actualització 31/12/2021 (PDF)

Actualització 30/09/2021 (PDF)

Actualització 30/12/2020 (PDF)

Actualització 30/09/2020 (PDF)

Actualització 30/11/2019 (PDF)

 Actualització 30/04/2019 (PDF)

Actualització 31/12/2018 (PDF)

Actualització 30/06/2018 (PDF)

Actualització 31/12/2017 (PDF)

 

GIPSS NOTA INFORMATIVA 31 d'octubre de 2016. Llei 21/1987 de 26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la Generalitat. (PDF)

MODEL: Declaració responsable (PDF)

MODEL: Sol.licitud de compatibilitat per a activitats públiques i/o privades (PDF)

 


Terminis d’actualització: Contínua
Fonts: Departament de Salut
Última actualització: 31 de desembre de 2021
Última revisió: 16 de febrer 2022