Recursos humans

En aquest espai podeu trobar  el Conveni col·lectiu, la informació relativa al personal que presta els seus serveis a GiPSS (inclou informació del personal adscrit), i podeu conèixer la plantilla de l’entitat.

També podeu accedir a les novetats en matèria de processos de selecció, provisió i promoció en curs.

A l’espai “representació sindical”  podeu conèixer la composició del Comitè d’empresa de GiPSS  i  el nombre d’hores sindicals utilitzades pels alliberats de cada organització sindical, així com el seu cost anual.

A l’apartat  “compatibilitat del personal del sector públic de salut” trobareu un extracte de les resolucions d’autorització de compatibilitat, i un enllaç a la publicitat activa del Departament de Salut.

A l’espai de formació trobareu les accions formatives i programes formatius anuals, difosos per la unitat de formació.

 

- II Conveni Col.lectiu de Treball dels Hospitals d'Aguts, centres d'Atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el Servei Català de la Salut. Vigent des del 21 de novembre 2018, i fins 31 de desembre de 2020. Denunciat el 15 de desembre de 2020 (PDF).

- I Conveni Col·lectiu de Treball dels Hospitals d'Aguts, centres d'Atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el Servei Català de la Salut. Vigència 01/01/2016 a 31/12/2016. (PDF)  Denunciat el 23 de desembre de 2016. Segons acord assolit el 19/12/2017, prorroga la   vigència fins 31 de desembre de 2018.

 

Dades d’ocupació (professionals):

Llocs de treball (WEB interna)

Retribucions (WEB interna)

Indemnitzacions (WEB interna)

Personal adscrit (WEB interna)

 

Convocatòries i resultats de processos selectius

 

Representació Sindical

 

Acords i pactes de naturalesa laboral i sindical

 

Compatibilitat dels professionals del sector públic de salut

 

Formació