Avaluacions dels serveis públics

 

Assistencials

 

Enquesta de satisfacció de l'usuari 2022. Plataforma RATENOW (PDF)

Enquesta de satisfacció de l'usuari 2020. Plataforma RATENOW (PDF)

Informe de satisfacció de l'usuari de GiPSS 2019 (PDF) 

PLAENSA H. Sociosanitari Francoli. Febrer 2019 (PDF)

Enquesta de satisfacció i avaluació d'estratègia i qualitat assistencial 2018 (PDF)

Enquesta de satisfació "Ratenow". Desembre 2017. (PDF)

Informe de la Central de Resultats. Àmbit Sociosanitari 2016. (PDF)

PLAENSA H. Sociosanitari Francoli 2016 (PDF)

Informe de la Central de Resultats. Àmbit Sociosanitari 2015 (PDF)

No assitencials

 

Auditoria i qualificació energètica

GiPSS manté una actitud activa en la protecció del medi ambient. Consideren prioritari fomentar pautes de consum més responsable de l'energia.

Auditoria energètica (*PDF)

Qualificació energètica (PDF)

L'Hospital Sociosanitari Francolí ha obtingut la certificació energètica amb una qualificació C, fins el 29 de març de 2026.

*Signatura manuscrita oculta. La versió original està signada per la persona intervinent


Terminis d’actualització: Contínua
Fonts: Departament de qualitat de GiPSS i Observatori del Sistema de Salut de Catalunya

Última actualització: 31 de desembre de 2022
Última revisió: 31 de desembre de 2022