Ciutadania i polítiques públiques

 

CIUTADANIA

 

Aquí trobarà informació detallada sobre els serveis que la nostra empresa ofereix. Dades com la ubicació de les nostres instal·lacions, els horaris d'atenció i les diferents formes de contacte disponibles.

 

Serveis de GiPSS (WEB interna)

 

Cartes de serveis

GiPSS, com a prestador de serveis de salut assistencials, no està obligat a elaborar una Carta de serveis sota el model d’estructura i formalització prevista per altres   serveis (d’acord amb l’article 179.2 de la Llei 5/2020, del 29 d’abril de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient i la Disposició desena de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern).

 

Canals de participació i procediments participatius en tràmit (WEB externa)

 

POLÍTIQUES PÚBLIQUES

 

Les polítiques públiques en salut tenen un paper clau en el desenvolupament i millora del sistema sanitari. A través d'aquestes polítiques, es dissenyen plans generals, sectorials, territorials i estratègics per abordar les necessitats i reptes específics en matèria de salut pública.

L'avaluació de les polítiques és una part essencial del procés, ja que ens permet comprendre l'efectivitat de les accions implementades i adaptar les polítiques a les noves circumstàncies i reptes que es presenten, assegurant una millora contínua.

 

Plans i programes generals i sectorials Departament de Salut (WEB externa)

Plans de salut territorials (WEB externa)

Pla estratègic de GiPSS (WEB interna)

Avaluació dels  serveis  pùblics  (WEB interna)

Avaluació en matèria de transparència (WEB externa)

Memòries de GiPSS (WEB interna)

Resolucions de sol.licituds de dret d'accés a la informació pública (WEB externa)

SAIP rebudes i  tramitades per GiPSS 2016 - juny 2023  (PDF)

Estadística oficial (WEB externa)

Dades estadístiques (WEB externa)

 


Terminis d’actualització: Contínua
Fonts: Departament  de Salut, Govern obert de la Generalitat de Catalunya, Institut d'Estadística de Catalunya
Última actualització: 30 de juny de 2023
Última revisió: 24 de juliol de 2023