ORGANITZACIÓ INSTITUCIONAL I ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

 

GiPSS és una organització institucional que té una estructura administrativa establerta. Depenent del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i adscrita al Servei Català de la Salut, GiPSS exerceix com a empresa pública amb personalitat jurídica pròpia.

La seva estructura administrativa està dissenyada per gestionar i administrar serveis sanitaris. Aquesta estructura pot incloure diferents departaments o àrees funcionals que treballen en àmbits com ara l'atenció sanitària, la gestió de recursos humans, la planificació i els recursos financers, entre d'altres.

A més, GiPSS opera dins del marc legal i normatiu establert per la Generalitat de Catalunya i està sotmesa als procediments i regulacions establerts per a les empreses públiques. Aquesta estructura administrativa té com a finalitat garantir una gestió eficient i transparent dels serveis de salut que ofereix l'organització.

Consell d’Administració (WEB interna)

Comitè de Direcció (WEB interna)

Organigrama (WEB interna)

 Grups d’interès (WEB externa)

Registre del sector públic (WEB externa)

 

Situació de GiPSS dins de l'Administració de la Generalitat    (WEB externa) 

Acord de 20 de juliol de 1992, d'autorització al SCS, per crear la empresa pública Gestió i Prestació de Serveis de Salut (PDF)

Estatuts.  Acord GOV/142/2020, de 10 de novembre de 2020 (PDF)

Misió, visió i valors. Aprovat 24/3/2017 (PDF)

Codi de Bon Govern GiPSS Acord GOV/82/2016  . Aprovat 19/07/2016  (PDF)  

Manual del/la conseller/a.  Aprovat 19/07/2016 (PDF)  

Codi Ètic. Aprovat 20/07/ 2015 (WEB interna)

Funcions de GiPSS. Article 3 dels Estatuts  (PDF)  

 

ARXIU I GESTIÓ DOCUMENTAL

Quadres de classificació (WEB externa)

Registres d'eliminació de documents (WEB externa)

Taules d'accés i avaluació documental (WEB externa)

 


Terminis d’actualització: Contínua
Fonts: Departament  de Salut i Govern obert de la Generalitat de Catalunya
Última actualització: 31 de desembre de 2022
Última revisió: 31 de desembre de 2022

 

Avís legal: Gestió i Prestació de Serveis de Salut permet la reutilització dels continguts i de les dades a tot el món i sense cap mena de limitació temporal ni restricció, més enllà de les condicions bàsiques establertes en els article 8 i 9 de la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic i que estableix: No desnaturalitzar el sentit de la informació, citar sempre la font de la informació, autor o titular, i mencionar la data de l'última actualització de la informació. En el cas que s'atorgui una llicència a una obra aquesta és la que prevaldrà i s'haurà d'especificar la informació concreta, comercial o no comercial, per a la que es concedeix la reutilització, la durada, les obligacions del beneficiari i de l'organisme concedent, la responsabilitat d'ús i la modalitat financera. No s'autoritza en cap cas l'ús de logotips, marques, escuts i símbols distintius de l'entitat en publicacions i webs no corporatius