Contractació pública

 

A continuació podeu trobar els enllaços al Portal del Contractant, al Registre Públic de Contractes, i a les clàusules signades amb el CatSalut . També trobareu actualitzada la informació relativa als convenis, aliances i altres contractes subscrits per GiPSS.

 

A la Plataforma de Serveis de Contractació Pública (WEB externa) de la Generalitat de Catalunya, trobareu els anuncis de  licitació, adjudicació i contractes concertats per GiPSS, i la informació sobre els contractes programats, modificats, prorrogats, anul.lats i resolucions anticipades. Així mateix, us podreu descarregar els plecs de clàusules particulars, els plecs tècnics, els projectes constructius i tota la documentació relativa a les licitacions de GiPSS.

 

Plataforma de Serveis de Contractació Pública

Licitacions

Adjudicacions i formalitzacions

Anul.lacions i decisions de no adjudicació

Contractació programada

Òrgan de contractació:

Consell d'Administració de Gestió i Prestació de Serveis de Salut (GiPSS)

Carrer Joan Pau II, 2

Telèfon: 977191292

Fax: 977220846

Correu electrònic: mmartinez.gipss@gencat.cat

 

 Dades estadístiques de contractació
Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya  RPC
Registre Electrònic d'empreses licitadores RELI

Convenis, aliances i entitats participades (WEB interna)

Altres contractes (WEB interna)

Preus públics GiPSS (WEB interna)

Contractes amb el Catsalut (WEB externa)

 

Acords i criteris interpretatius dels òrgans consultius de contractació elaborats per la Junta Consultiva de Contractació Administrativa (WEB externa)

Preguntes i respostes més freqüents en les consultes en matèria de contractació (WEB externa)

Resolucions dels recursos especials, nul·litats, resolucions judicials definitives, actes de desistiment, renúncia i resolució de contractes (WEB externa)

Codi de principis i conductes recomanables en la contractació pública (PDF)

Codi de bones pràctiques en la contractació pública dels serveis d'atenció a persones (PDF)

Codi de bones pràctiques en la contractació pública de serveis de neteja (PDF)

Codi per a una contractació pública socialment responsable (PDF)

 


Terminos de actualización: Continua
Última revisión: 12 de febrer de 2021