PORTAL DE LA TRANSPARÈNCIA I BON GOVERN

 

L’empresa Gestió i Prestació de Serveis de Salut (GiPSS) es va crear mitjançant l’Acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 20 de juliol de 1992 (PDF), amb l’objectiu de gestionar i administrar els serveis traspassats de la Diputació de Tarragona a l’Administració de la Generalitat de Catalunya en matèria sanitària DOGC núm. 1629, de 7.8.1992 (PDF) en els termes de les propostes aprovades per l’Acord del Ple de la Comissió Mixta de Traspassos de Serveis i Recursos de les diputacions a la Generalitat o als consells comarcals de 10 de febrer de 1992.

GiPSS és una empresa pública de la Generalitat de Catalunya, depèn del Departament de Salut i està adscrita al Servei Català de la Salut. Té naturalesa d’entitat de dret públic amb personalitat jurídica pròpia, sotmesa la Generalitat, l’actuació de la qual s’ajustarà al dret privat.

Al portal de transparència de GiPSS, trobareu informació actualitzada constantment sobre temes d'interès general. Com a ciutadans, teniu l'oportunitat de participar-hi fent les vostres aportacions Govern obert  "participació ciutadana"   (WEB externa).

Aixi mateix, podeu exercir  el dret a accedir a la informació pública a títol individual o en nom i representació de qualsevol persona jurídica legalment constituïda Govern obert  (WEB externa), mitjançant el següent enllac:

 

Sol·licitud del dret d’accés a la informació pública  (WEB externa)
Aquesta sol.licitud no és vàlida per fer consultes, agraïments, queixes o suggeriments. Per a aquests tràmits utilitzi el formulari de contacte

 

Avís legal: Gestió i Prestació de Serveis de Salut permet la reutilització dels continguts i de les dades a tot el món i sense cap mena de limitació temporal ni restricció, més enllà de les condicions bàsiques establertes en els article 8 i 9 de la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic i que estableix: No desnaturalitzar el sentit de la informació, citar sempre la font de la informació, autor o titular, i mencionar la data de l'última actualització de la informació. En el cas que s'atorgui una llicència a una obra aquesta és la que prevaldrà i s'haurà d'especificar la informació concreta, comercial o no comercial, per a la que es concedeix la reutilització, la durada, les obligacions del beneficiari i de l'organisme concedent, la responsabilitat d'ús i la modalitat financera. No s'autoritza en cap cas l'ús de logotips, marques, escuts i símbols distintius de l'entitat en publicacions i webs no corporatius