PORTAL DE LA TRANSPARÈNCIA I BON GOVERN

L’empresa Gestió i Prestació de Serveis de Salut (GiPSS) es va crear mitjançant l’Acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 20 de juliol de 1992 (PDF), amb l’objectiu de gestionar i administrar els serveis traspassats de la Diputació de Tarragona a l’Administració de la Generalitat de Catalunya en matèria sanitària DOGC núm. 1629, de 7.8.1992 (PDF) en els termes de les propostes aprovades per l’Acord del Ple de la Comissió Mixta de Traspassos de Serveis i Recursos de les diputacions a la Generalitat o als consells comarcals de 10 de febrer de 1992.

GiPSS és una empresa pública de la Generalitat de Catalunya, depèn del Departament de Salut i està adscrita al Servei Català de la Salut, i el seu pressupost està incorporat a plens efectes als de la Generalitat de Catalunya.

L’establiment de mecanismes de gestió empresarial adients amb el caràcter prestacional de l’Administració sanitària, tal com s’esmenta en el preàmbul de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya, requereix la creació d’una empresa pública de les que preveu la Llei 4/1985, de 29 de març, de l’Estatut de l’empresa pública catalana, amb la finalitat d’assolir una òptima gestió dels serveis transferits mitjançant la utilització de mecanismes àgils i que permetin el màxim aprofitament dels recursos existents, tot garantint els principis de racionalització, eficàcia, simplificació i eficiència de l’organització sanitària.

L’empresa pública GiPSS té naturalesa d’entitat de dret públic amb personalitat jurídica pròpia, sotmesa la Generalitat, l’actuació de la qual s’ajustarà al dret privat. El 27 de desembre de 2012, per Acord de Govern 135/2012 passa a ser un mitjà propi i servei tècnic de la Generalitat de Catalunya i el Servei Català de la Salut.

Mitjançant acord del Govern de 19 de novembre de 2013, es va aprovar un primer Codi de bones practiques per als alts càrrecs de la Generalitat de Catalunya.

Amb posterioritat, la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, va establir que cal aconseguir el major grau d’exigència en el compliment de les obligacions de servei públic per part dels alts càrrecs i personal directiu, als quals els correspon un innegable paper de lideratge ètic orientat a l’exemplaritat.

Al portal de la transparència de GiPSS, trobareu informació d’interès general actualitzada de manera constant i, com ciutadans, podreu participar amb les vostres aportacions  Govern obert  "participació ciutadana"   (WEB externa).

La Llei 19/2014 de 29 de desembre, de transparència i accés a la informació pública i bon govern, reconeix que les persones tenen el dret d’accedir a la informació pública a títol individual o en nom i representació de qualsevol persona jurídica legalment constituïda -Govern obert-  (Web pública).

 

Sol·licitud del dret d’accés a la informació pública  (Web pública)

Aquest formulari no és vàlid per fer agraïments, queixes o suggeriments.

 

Avís legal: Gestió i Prestació de Serveis de Salut permet la reutilització dels continguts i de les dades a tot el món i sense cap mena de limitació temporal ni restricció, més enllà de les condicions bàsiques establertes en els article 8 i 9 de la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic i que estableix: No desnaturalitzar el sentit de la informació, citar sempre la font de la informació, autor o titular, i mencionar la data de l'última actualització de la informació. En el cas que s'atorgui una llicència a una obra aquesta és la que prevaldrà i s'haurà d'especificar la informació concreta, comercial o no comercial, per a la que es concedeix la reutilització, la durada, les obligacions del beneficiari i de l'organisme concedent, la responsabilitat d'ús i la modalitat financera. No s'autoritza en cap cas l'ús de logotips, marques, escuts i símbols distintius de l'entitat en publicacions i webs no corporatius