Convocatòria Interna 01/2020, per la cobertura del lloc de treball d’adjunt a la Direcció d’Infermeria de l’Hospital Sociosanitari Francolí

Us adjuntem la Convocatòria interna 01/2020, per la cobertura del lloc de treball d’adjunt a la Direcció d’Infermeria de l’Hospital Sociosanitari Francolí:

Requisits:

 • Posseir la titulació de Diplomat / Grau en Infermeria.
 • Presentació d´un projecte de gestió infermera relatiu al desenvolupament del lloc de treball objecte de la present convocatòria.

Es valorarà:

 • Experiència prèvia en càrrecs de gestió d’infermeria.
 • Formació complementària (Mestratge, postgraus i/o Cursos de Formació Continuada relacionats amb el seu àmbit d’actuació )
 • Coneixements relacionats amb els nous sistemes d’informació (GowinHss, SAP, aplicatiu de Recursos Humans…).
 • Competències tècniques i professionals.
 • Capacitat de lideratge i gestió d’equips.

Presentació de sol·licituds:

 • Els interessats a participar en aquesta convocatòria hauran de presentar escrit de sol·licitud a la Direcció de Persones i Organització de GIPSS durant el període del 7 de maig al 14  de maig  a les 15 hores.
 • A la sol·licitud s’hi consignaran les dades personals dels aspirants i s’adjuntarà currículum professional complet, amb indicació clara de la seva experiència en l’àmbit de les funcions pròpies del càrrec al qual s’opta, dades acadèmiques, títols, cursos i tots aquells mèrits que siguin avaluables, juntament amb la documentació que ho acrediti.

Característiques generals:

 • La retribució i jornada de la convocatòria serà la fixada en les taules retributives i conveni d’aplicació de GIPSS.
 • Les funcions a exercir són:
  • Dirigir, coordinar i avaluar les activitats d’infermeria de l’Hospital.
  • Dur a terme el seguiment de les activitats dels diversos serveis o unitats d’infermeria que en depenen, avaluar el seu nivell de qualitat i proposar mesures que s’escaiguin per la seva millora.
  • Gestió i planificació dels recursos humans d’infermeria
  • Assumir aquelles tasques que en funció de la naturalesa del càrrec els hi siguin específicament delegades per la Direcció d’Infermeria, la Direcció Assistencial o, en el seu cas, per la Gerència.

Procés selectiu

 • El procés selectiu consistirà en:
  • Valoració de la documentació aportada

Consistirà en l’avaluació,  dels aspectes que consten a la convocatòria pel que fa a la formació i l’experiència professional.

 • Presentació de Projecte i Entrevista personal.

Els aspirants realitzaran una entrevista personal i presentació del Projecte als membres de l’ equip de Direcció del Centre.

La Gerència podrà deixar deserta la convocatòria si es considera que els aspirants no reuneixen els mèrits suficients per ocupar-lo.

El Departament de Persones i Organització resta a la vostra disposició per a qualsevol dubte o aclariment.