CONVOCATÒRIES  PROFESSIONALS

MILLORES TEMPORALS  PERSONALS VINCULADES A GiPSS


CONVOCATÒRIA PS 03/2023, METGE/ESSA ESPECIALISTA pel Servei de PADES

Requisits:

 • Llicenciat/da en Medicina amb Especialitat en Medicina Interna, Geriatria o Medicina Familiar i Comunitària.

Es valorarà: Experiència en l’àmbit sanitari i formació complementària.

S’ofereix: Contractació indefinida a temps complert, amb les condicions establertes en el III Conveni del SISCAT pel grup professional 1.

Presentació de sol·licituds:

Les persones interessades i que reuneixin els requisits esmentats, poden enviar-nos fins al dia 17 d’agost de 2023, a les 14 hores, el Currículum Vitae, junt amb la documentació acreditativa al Departament de Persones i Organització de GIPSS (Hospital Sociosanitari Francolí, C/ Joan Pau II núm. 2) o al correu electrònic nperex.gipss@gencat.cat

En l’escrit de sol·licitud hauran de fer constar la referència de la convocatòria, així com el NIF, el telèfon i l’adreça de correu electrònic.


CONVOCATÒRIA PS 02/2023, METGE/ESSA ESPECIALISTA

Requisits:

 • Llicenciatura universitària, grau en Medicina i Cirurgia.
 • Especialitat en Geriatria o Medicina Interna o Medicina Familiar i Comunitària

Es valorarà: Experiència en l’àmbit sanitari i formació complementària.

S’ofereix: Contractació indefinida a temps complert, amb les condicions establertes en el III Conveni del SISCAT pel grup professional 1.

Presentació de sol·licituds:

Les persones interessades i que reuneixin els requisits esmentats, poden enviar-nos fins al dia 28 de juliol de 2023, a les 14 hores, el Currículum Vitae, junt amb la documentació acreditativa al Departament de Persones i Organització de GIPSS (Hospital Sociosanitari Francolí, C/ Joan Pau II núm. 2) o al correu electrònic nperex.gipss@gencat.cat

En l’escrit de sol·licitud hauran de fer constar la referència de la convocatòria, així com el NIF, el telèfon i l’adreça de correu electrònic.


CONVOCATÒRIA PS 01/2023, PER LA COBERTURA DEL LLOC DE TREBALL DE DIRECTOR/A ASSISTENCIAL

Requisits:

– Llicenciatura universitària, grau en Medicina i Cirurgia.
– Especialitat en Geriatria o Medicina Interna o Medicina Familiar i Comunitària.
– Experiència assistencial en Gerontologia.
– Experiència en gestió de centres sanitaris.
– Presentació d’un projecte de gestió.
Es valorarà: Formació complementària (Mestratge, postgraus i/o Cursos de formació Continuada
relacionats amb el seu àmbit d’actuació).
– Coneixements de gestió clínica.
– Coneixement dels sistemes d’avaluació, acreditació i gestió de la qualitat.
– Coneixements d’economia de la salut.
– Coneixements de relacions laborals i negociacions.
– Habilitats directives.
– Lideratge i desenvolupament de persones.
Presentació de sol·licituds
Les persones interessades i que reuneixin els requisits esmentats, tenen fins al dia 30 de juny de
2023, a les 15 hores, per presentar escrit de sol·licitud al Departament de Persones i Organització
de GIPSS (HSS Francolí, C/ Joan Pau II núm. 2) i al correu electrònic egarayalde.gipss@gencat.cat.
A la sol·licitud s’hi consignaran les dades personals dels aspirants així com el telèfon i l’adreça de
correu electrònic de contacte, i s’adjuntarà el projecte de gestió i el currículum professional
complet, amb indicació clara de la seva experiència en l’àmbit de les funcions pròpies del càrrec al
qual s’opta, dades acadèmiques, títols, cursos i tots aquells mèrits que siguin avaluables,
juntament amb la documentació que ho acrediti.
Condicions del procés selectiu.
El procés selectiu consistirà en:
Fase 1: Valoració curricular.
Consistirà en l’avaluació, de caràcter eliminatori, dels aspectes que consten a la convocatòria pel
que fa a la formació i l’experiència professional.
Fase 2: Entrevista.
Als aspirants que superin la valoració curricular se’ls realitzarà una entrevista personal, de caràcter
eliminatori, que versarà sobre:
– Trajectòria personal i aspectes professionals.
– Competències
Resolució, publicació de resultat final i presentació de documents:
El procés es resoldrà amb l’elecció del candidat, que havent superat la fase d’entrevista, sigui el més
idoni per la cobertura del lloc de treball, a la valoració conjunta de les diferents fases del procés
selectiu.
En cas de requeriment, caldrà presentar els originals de les certificacions acreditatives de la
formació i experiència laboral o d’altres mèrits esmentats en el currículum.
La present convocatòria podrà ser declarada deserta en el cas que cap dels candidats superi el
procés selectiu.

 


CONVOCATÒRIA INTERNA 01/2022, PER LA COBERTURA DEL LLOC DE TREBALL DE CAP DE SERVEI D’INTERNAMENT DE L’HOSPITAL SOCIOSANITARI FRANCOLÍ.

 

Requisits:

 • Posseir la titulació de Medicina amb Especialitat.
 • Vinculació indefinida a GIPSS.
 • Presentació d’una proposta de gestió en l’àrea mèdica d’Internament.

Es valorarà:

 • Experiència prèvia en càrrecs de gestió.
 • Formació complementària (Mestratge, postgraus i/o Cursos de Formació Continuada relacionats amb el seu àmbit d’actuació).
 • Coneixements relacionats amb els nous sistemes d’informació.
 • Competències tècniques i professionals.
 • Capacitat de lideratge i gestió d’equips.

Presentació de sol·licituds:

 • Els interessats a participar en aquesta convocatòria hauran de presentar escrit de sol·licitud a la Direcció de Persones i Organització de GIPSS durant el període del 14 al 20 de juny a les 14 hores, correu electrònic nperex.gipss@gencat.cat
 • A la sol·licitud s’hi consignaran les dades personals dels aspirants i s’adjuntarà, la proposta de gestió i el currículum professional complet, amb indicació clara de la seva experiència en l’àmbit de les funcions pròpies del càrrec al qual s’opta, dades acadèmiques, títols, cursos i tots aquells mèrits que siguin avaluables, juntament amb la documentació que ho acrediti.

Característiques generals:

 • La retribució i jornada de la convocatòria serà la fixada en les taules retributives i conveni d’aplicació de GIPSS.
 • Les funcions a exercir entre d’altres:
  • Organitzar les activitats assistencials de l’equip mèdic de l’Hospital Sociosanitari Francolí.
  • Gestionar les incidències directament relacionades amb l’atenció als pacients ingressats a l’Hospital Sociosanitari Francolí.
  • Liderar la revisió dels protocols assistencials interns de l’Hospital Sociosanitari Francolí.
  • Participar en les activitats de docència i formació pròpies del seu lloc de treball. Recollir les memòries anuals corresponents a l’activitat assistencial dels serveis, equips i comissions que en depenen.
  • Treballar conjuntament amb la Direcció d’Infermeria.
  • Gestionar i planificar els recursos humans dels Facultatius d’Internament.
  • Elaborar els calendaris de torns i cobertures i fer-ne els ajustos oportuns en funció de les necessitats del centre, les demandes dels professionals i la disponibilitat dels recursos personals i materials. Garantir la cobertura del servei en tot moment al centre.
  • Altres tasques que en funció de la naturalesa del càrrec que li siguin específicament delegades per la Direcció Assistencial o, en el seu cas, per la Gerència.

Procés selectiu

 • El procés selectiu consistirà en:
 • Valoració de la documentació aportada: Consistirà en l’avaluació de la formació i l’experiència professional acreditada, així com de la resta d’aspectes que figuren en la convocatòria.
 • Presentació de la proposta de gestió i entrevista personal: Els aspirants realitzaran una entrevista personal i presentació de la proposta de gestió als membres de l’ equip de Direcció del Centre.

La Gerència podrà deixar deserta la convocatòria si es considera que cap dels aspirants reuneixen els mèrits suficients per ocupar-lo.


MILLORA TEMPORAL  CIRCULAR INFORMATIVA 05/2023 

Per la present us informem, per si és del vostre interès, que disposem de les següents millores temporals:

 • 1 Fisioterapeuta al 100% de la jornada per al servei de RHB de Miami.
 • 2 TCAI al 100% de la jornada en torn de nit per a Internament.

Les persones interessades poden fer la sol·licitud a la Direcció de Persones i Organització. El termini de presentació d’aquestes sol·licituds serà fins a l’11 d’agost 2023, a les 12:00 hores.


MILLORA TEMPORAL  CIRCULAR INFORMATIVA 04/2023 

Per la present us informem, per si és del vostre interès, que disposem de les següents millores temporals:

1) 1 Fisioterapeuta al 100% de la jornada per al servei de RHB de l’HSS Francolí.
2) 1 Fisioterapeuta 3’5 hores diàries per a atenció domiciliària de pacients Neuromuscular al Tarragonès.
3) 1 Fisioterapeuta 5 hores diàries: 2 hores pel matí a RHB de l’HSS Francolí i 3 hores de tarda al servei de RHB Reus.

Els interessats/des poden passar a fer la sol·licitud per la Direcció de Persones i Organització. El termini de presentació d’aquestes sol·licituds serà fins el 10 de juliol 2023, a les 12:00 hores.


MILLORA TEMPORAL  CIRCULAR INFORMATIVA 03/2023 

Per la present us informem, per si és del vostre interès, que disposem de les següents millores temporals:

 • 1 Fisioterapeuta al 100% de la jornada per atenció domiciliària i ambulatòria al CAP Catalunya.
 • 1 Fisioterapeuta al 100% de la jornada per atenció domiciliària PTG al Baix Camp.

Els interessats/des poden passar a fer la sol·licitud per la Direcció de Persones i Organització. El termini de presentació d’aquestes sol·licituds serà fins el 26 d’abril 2023, a les 12:00 hores.


MILLORA TEMPORAL  CIRCULAR INFORMATIVA 02/2023 

Per la present us informem, per si és del vostre interès, que disposem de les següents millores temporals:

 • 1 TCAI al 100% de la jornada en torn de matí per a Internament.
 • 2 Fisioterapeutes al 100% de la jornada pel servei de RHB Extrahospitalària del Tarragonès.
 • 1 Fisioterapeuta al 100% de la jornada pel servei de RHB Extrahospitalària de Reus.

Els interessats/des poden passar a fer la sol·licitud per la Direcció de Persones i Organització. El termini de presentació d’aquestes sol·licituds serà fins el 5 d’abril 2023, a les 12:00 hores.


MILLORA TEMPORAL  CIRCULAR INFORMATIVA 01/2023 

Per la present us informem, per si és del vostre interès, que disposem de les següents millores temporals a Internament:

 • 2 TCAI al 100% de la jornada en torn de matí.
 • 1 TCAI al 100% de la jornada en torn de nit.

Els interessats/des poden passar a fer la sol·licitud per la Direcció de Persones i Organització. El termini de presentació d’aquestes sol·licituds serà fins el 10 de març 2023, a les 12 hores.


MILLORA TEMPORAL  CIRCULAR INFORMATIVA 11/2022 

Per la present us informem, per si és del vostre interès, que disposem de les següents millores temporals a Internament:

 • 2 TCAI al 100% de la jornada en torn de nit.

Els interessats/des poden passar a fer la sol·licitud per la Direcció de Persones i Organització. El termini de presentació d’aquestes sol·licituds serà fins el 16 de desembre 2022, a les 12 hores.


MILLORA TEMPORAL  CIRCULAR INFORMATIVA 10/2022 

Per la present us informem, per si és del vostre interès, que disposem de la següent millora temporal per a RHB Terres de l’Ebre:

 • 1 Oficial Administratiu amb una jornada anual mínima d’un 76%, en torn de matí de dilluns a divendres, al centre de RHB Baix Ebre.

Els interessats/des poden passar a fer la sol·licitud per la Direcció de Persones i Organització. El termini de presentació d’aquestes sol·licituds serà fins el 19 d’octubre de 2022, a les 12 hores.


MILLORA TEMPORAL  CIRCULAR INFORMATIVA 09/2022 

Per la present us informem, per si és del vostre interès, que disposem de les següents millores temporals:

 • 1 Fisioterapeuta 17’5 hores setmanals per a atenció domiciliària al servei de RHB Tarragona.
 • 3 TCAI al 100% de la jornada en torn de matí per a Internament.
 • 1 TCAI al 100% de la jornada en torn de nit per a Internament.

Els interessats/des poden passar a fer la sol·licitud per la Direcció de Persones i Organització. El termini de presentació d’aquestes sol·licituds serà fins el 13 d’octubre de 2022, a les 12 hores.


MILLORA TEMPORAL  CIRCULAR INFORMATIVA 08/2022 

Per la present us informem, per si és del vostre interès, que disposem de la següent millora temporal a RHB de l’Hospital Francolí:

 • 1 Fisioterapeuta al 100% de la jornada.

Els interessats/des poden passar a fer la sol·licitud per la Direcció de Persones i Organització. El termini de presentació d’aquestes sol·licituds serà fins el 28 de setembre de 2022, a les 12 hores.


MILLORA TEMPORAL  CIRCULAR INFORMATIVA 07/2022 

Per la present us informem, per si és del vostre interès, que disposem de les següents millores temporals a Internament:

 • 2 Auxiliars d’infermeria al 100% de la jornada en torn de matí.
 • 1 Auxiliar d’infermeria 100% de la jornada en torn de nit.

Els interessats/des poden passar a fer la sol·licitud per la Direcció de Persones i Organització. El termini de presentació d’aquestes sol·licituds serà fins el 13 de setembre de 2022, a les 12 hores.


MILLORA TEMPORAL  CIRCULAR INFORMATIVA 06/2022 

Us informem, per si és del vostre interès, que disposem de la següent millora temporal:

 • 1 Fisioterapeuta al 100% de la jornada per atenció domiciliària al servei de RHB Baix Camp.

Els interessats/des poden passar a fer la sol·licitud per la Direcció de Persones i Organització. El termini de presentació d’aquestes sol·licituds serà fins el 3 d’agost de 2022, a les 12 hores.


MILLORA TEMPORAL  CIRCULAR INFORMATIVA 05/2022 

Us informem, per si és del vostre interès, que disposem de les següents millores temporals:

 • 2 Auxiliars d’infermeria al 100% de la jornada en torn de matí per a Internament.
 • 1 DUI al 100% de la jornada en torn de tarda per a Internament.
 • 1 DUI al 84% de la jornada en torn de 12h/7h per al servei de PADES.

Les persones interessades  poden passar a fer la sol·licitud per la Direcció de Persones i Organització. El termini de presentació d’aquestes sol·licituds serà fins el 15 de juliol de 2022, a les 12 hores.


MILLORA TEMPORAL  RHB TERRES DE L’EBRE CIRCULAR INFORMATIVA 04/2022 

Per la present us informem, per si és del vostre interès, que disposem de les següents millores temporals a RHB Terres de l’Ebre:

 • 1 Fisioterapeuta al 56’7% de la jornada per atenció domiciliària a Tortosa.

Els interessats/des poden passar a fer la sol·licitud per la Direcció de Persones i Organització. El termini de presentació d’aquestes sol·licituds serà fins el 10 de juny de 2022, a les 12 hores.


MILLORA TEMPORAL INTERNAMENT HSSFRANCOLÍ I RHB TERRES DE L’EBRE CIRCULAR INFORMATIVA 03/2022 

Per la present us informem, per si és del vostre interès, que disposem de les següents millores temporals a Internament i RHB Terres de l’Ebre:

 • 1 Aux. Inf. al 100% de la jornada en torn de nit a Internament.
 • 2 DUI al 100% de la jornada en torn de NIT a Internament.
 • 1 DUI al 100% de la jornada en torn de tarda a Internament.
 • 1 Fisioterapeuta al 100% de la jornada per atenció domiciliària i ambulatòria al centre de RHB de Deltebre.

Els interessats/des poden passar a fer la sol·licitud per la Direcció de Persones i Organització. El termini de presentació d’aquestes sol·licituds serà fins el 24 de maig de 2022, a les 12 hores.


MILLORA TEMPORAL INTERNAMENT HSSFRANCOLÍ CIRCULAR INFORMATIVA 02/2022

Per la present us informem, per si és del vostre interès, que disposem de les següents millores temporals a Internament:

 • 1 Aux. Inf. al 100% de la jornada en torn de nit a Internament.
 • 1 Aux. Inf. al 100% de la jornada en torn de matí a Internament.
 • 1 Aux. Inf. al 100% de la jornada en torn de tarda a Internament.

Els interessats/des poden passar a fer la sol·licitud per la Direcció de Persones i Organització. El nou termini de presentació d’aquestes sol·licituds serà fins el 29 de març de 2022, a les 12 hores.


MILLORA TEMPORAL SERVEI DE REHABILITACIÓ BAIX CAMP 01/2022

Us informem, per si és del vostre interès, que disposem de les següents millores temporals al servei de Rehabilitació:

 • 1 Fisioterapeuta 3’5 hores al dia, de 10:00 a 13:30 hores, per a Atenció domiciliària Baix Camp.

Els interessats/des poden passar a fer la sol·licitud per la Direcció de Persones i Organització. El termini de presentació d’aquestes sol·licituds serà fins el 10 de gener de 2022, a les 12 hores.


MILLORA TEMPORAL INTERNAMENT AUX. INFERMERIA  I AL SERVEI DE RHB EXTRA HOSPITALÀRIA TGNÈS I TERRES DE L’EBRE

Us informem, per si és del vostre interès, que disposem de les següents millores temporals:

AUXILIAR D’INFERMERIA:

 1. 1 Aux. Inf. al 100% de la jornada en torn de matí a Internament.
 2. 1 Aux. Inf. al 100% de la jornada en torn de nit a Internament.

RHB TERRES DE L’EBRE:

 1. 1 Fisioterapeuta a jornada parcial per RHB ambulatòria a Deltebre.

RHB EXTRA HOSPITALÀRIA:

 1. 1 Fisioterapeuta al 100% de la jornada pel centre de Constantí.

Els interessats/des poden passar a fer la sol·licitud per la Direcció de Persones i Organització.

El nou termini de presentació d’aquestes sol·licituds serà fins el 24 de març de 2021, a les 12 hores.


MILLORA TEMPORAL AL SERVEI DE RHB EXTRA HOSPITALÀRIA

Us informem, per si és del vostre interès, que disposem de la següent millora temporal al servei de RHB Extra hospitalària:

 • 1 Fisioterapeuta al 100% de la jornada en atenció ambulatòria i domiciliària.

Els interessats/des poden passar a fer la sol·licitud per la Direcció de Persones i Organització.

El termini de presentació d’aquestes sol·licituds serà del 15 al 22 de juliol de 2019, a les 12 hores.


MILLORA TEMPORAL AL SERVEI DE RHB EXTRA HOSPITALÀRIA A TERRES DE L’EBRE

Us informem, per si és del vostre interès, que disposem de la següent millora temporal al servei de RHB Extra hospitalària a Terres de l’Ebre:

 • 1 Logopeda al 55,3% de la jornada.

Els interessats/des poden passar a fer la sol·licitud per la Direcció de Persones i Organització. El termini de presentació d’aquestes sol·licituds serà del 29 de juliol al 5 d’agost de 2019, a les 12 hores.


CONVOCATÒRIES TEMPORALS

4 DUI per a Internament a l’Hospital Sociosanitari Francolí (ref. PS 04/2022)

Requisits:

 • Diplomatura en Infermeria

Es valorarà: Experiència en l’àmbit sanitari i formació complementària.

S’ofereix: Contractació temporal de sis mesos a temps complert, amb les condicions establertes en el II Conveni del SISCAT pel grup professional 2.

Presentació de sol·licituds:

Les persones interessades i que reuneixin els requisits esmentats, poden enviar-nos fins al dia 31 de maig de 2022, a les 14 hores, el Currículum Vitae, junt amb la documentació acreditativa al Departament de Persones i Organització de GIPSS (Hospital Sociosanitari Francolí, C/ Joan Pau II núm. 2) o al correu electrònic nperex.gipss@gencat.cat

En l’escrit de sol·licitud hauran de fer constar la referència de la convocatòria, així com el NIF, el telèfon i l’adreça de correu electrònic.


METGE/ESSA ESPECIALISTA (ref. PS 03/2021)

Requisits:

 • Llicenciatura en Medicina
 • Especialitat: En Medicina Interna, Geriatria, Intensiva o Medicina Familiar i Comunitària.

Es valorarà: Experiència en l’àmbit sanitari i formació complementària.

S’ofereix: Contractació temporal d’un any a temps complert, amb les condicions establertes en el II Conveni del SISCAT, grup professional 1.

Presentació de sol·licituds:

Les persones interessades i que reuneixin els requisits esmentats, poden enviar-nos fins al dia 25 d’octubre de 2021, a les 14 hores, el Currículum Vitae, junt amb la documentació acreditativa al Departament de Persones i Organització de GIPSS (Hospital Sociosanitari Francolí, C/ Joan Pau II núm. 2) o al correu electrònic nperex.gipss@gencat.cat

En l’escrit de sol·licitud hauran de fer constar la referència de la convocatòria, així com el NIF, el telèfon i l’adreça de correu electrònic.


METGE/ESSA ESPECIALISTA (ref. PS 01/2021)

Requisits:

 • Llicenciatura en Medicina
 • Especialitat: En Medicina Interna, Geriatria, o Medicina Familiar i Comunitària.

Es valorarà: Experiència en l’àmbit sanitari i formació complementària.

S’ofereix: Contractació temporal, a temps complert, amb les condicions establertes en el II Conveni del SISCAT, grup professional 1.

Presentació de sol·licituds:

Les persones interessades i que reuneixin els requisits esmentats, poden enviar-nos fins al dia 5 de març de 2021, a les 14 hores, el Currículum Vitae, junt amb la documentació acreditativa al Departament de Persones i Organització de GIPSS (Hospital Sociosanitari Francolí, C/ Joan Pau II núm. 2) o al correu electrònic ebalanya.gipss@gencat.cat

En l’escrit de sol·licitud hauran de fer constar la referència de la convocatòria, així com el NIF, el telèfon i l’adreça de correu electrònic.


METGE/ESSA ESPECIALISTA (ref. PS 01/2020)

Requisits:

 • Llicenciatura en Medicina
 • Especialitat: En Geriatria, Medicina Familiar i Comunitària, o Medicina Interna.

Es valorarà: Experiència en l’àmbit sanitari i formació complementària.

S’ofereix: Contractació temporal, a temps complert, amb les condicions establertes en el II Conveni del SISCAT, grup professional 1.

Presentació de sol·licituds:

Les persones interessades i que reuneixin els requisits esmentats, poden enviar-nos fins al dia 24 de gener de 2020, a les 14 hores, el Currículum Vitae,  junt amb la documentació acreditativa al Departament de Persones i Organització de GIPSS (HSS Francolí, C/ Joan Pau II núm. 2)  o al correu electrònic ebalanya.gipss@gencat.cat.

En l’escrit de sol·licitud hauran de fer constar la referència de la convocatòria, així com el NIF, el telèfon i l’adreça de correu electrònic.


CONVOCATÒRIES INDEFINIDES

OFICIAL ADMINISTRATIU/VA pel Departament de Persones i Organització (ref. PS 12/2022)

Requisits:

– Titulació en GFS de Formació Professional branca Administrativa/Secretariat.
– Mínim 4 anys anys d’experiència en serveis de RRHH d’àmbit sanitari, confecció de planilles, formació, cobertures de personal etc.

Es valorarà:

Experiència en l’àmbit sanitari i formació complementària.

S’ofereix:

Contractació indefinida a temps complert, amb les condicions establertes en el II Conveni del SISCAT pel grup professional 6.2 nivell II.

Presentació de sol·licituds:

Les persones interessades i que reuneixin els requisits esmentats, poden enviar-nos fins al dia 5 de gener de 2023, a les 12 hores, el Currículum Vitae, junt amb tota la documentació acreditativa dels mèrits que vulguin que siguin valorats, al Departament de Persones i Organització de GIPSS (Hospital Sociosanitari Francolí, C/ Joan Pau II núm. 2) o al correu electrònic nperex.gipss@gencat.cat

En l’escrit de sol·licitud hauran de fer constar la referència de la convocatòria, així com el NIF, el telèfon i l’adreça de correu electrònic.


OFICIAL ADMINISTRATIU/VA pel Servei de EVO/SEVAD (ref. PS 11/2022)

Requisits:

– Titulació en GFS de Formació Professional branca Administrativa/Secretariat.
– Mínim 4 anys anys d’experiència en serveis d’EVO i/o SEVAD.

Es valorarà:

Experiència l’àmbit sanitari i formació complementària.

S’ofereix:

Contractació indefinida a temps complert, amb les condicions establertes en el Conveni del SISCAT pel grup professional 6.2 nivell II.

Presentació de sol·licituds:

Les persones interessades i que reuneixin els requisits esmentats, poden enviar-nos fins al dia 5 de gener de 2023, a les 12 hores, el Currículum Vitae, junt amb tota la documentació acreditativa dels mèrits que vulguin que siguin valorats, al Departament de Persones i Organització de GIPSS (Hospital Sociosanitari Francolí, C/ Joan Pau II núm. 2) o al correu electrònic nperex.gipss@gencat.cat

En l’escrit de sol·licitud hauran de fer constar la referència de la convocatòria, així com el NIF, el telèfon i l’adreça de correu electrònic.


METGE/ESSA ESPECIALISTA pel Servei de PADES (ref. PS 10/2022)

Requisits:

Llicenciat/da en  Medicina, amb Especialitat.

Preferentment en Medicina Interna, Geriatria o Medicina Familiar i Comunitària.

Es valorarà: Experiència en l’àmbit sanitari i formació complementària.

S’ofereix: Contractació indefinida, a temps complert, amb les condicions establertes en el II Conveni del SISCAT pel grup professional 1.

Presentació de sol·licituds:

Les persones interessades i que reuneixin els requisits esmentats, poden enviar-nos fins al dia 28 de desembre de 2022, a les 14 hores, el Currículum Vitae, junt amb la documentació acreditativa al Departament de Persones i Organització de GIPSS (Hospital Sociosanitari Francolí, C/ Joan Pau II núm. 2) o al correu electrònic nperex.gipss@gencat.cat

En l’escrit de sol·licitud hauran de fer constar la referència de la convocatòria, així com el NIF, el telèfon i l’adreça de correu electrònic.


METGE/ESSA ESPECIALISTA per al Centre d’Atenció i Seguiment a les drogodependències (CAS) (ref. PS 09/2022)

Requisits:

Llicenciat/da en  Medicina amb Especialitat en Psiquiatria.

Es valorarà: Experiència en l’àmbit sanitari i formació complementària.

S’ofereix: Contractació indefinida a temps complert, amb les condicions establertes en el II Conveni del SISCAT pel grup professional 1, així com facilitat en l’accessibilitat a accions formatives relacionades amb l’activitat a desenvolupar.

Presentació de sol·licituds:

Les persones interessades i que reuneixin els requisits esmentats, poden enviar-nos fins al dia 5 de desembre de 2022, a les 14 hores, el Currículum Vitae, junt amb la documentació acreditativa al Departament de Persones i Organització de GIPSS (Hospital Sociosanitari Francolí, C/ Joan Pau II núm. 2) o al correu electrònic nperex.gipss@gencat.cat

En l’escrit de sol·licitud hauran de fer constar la referència de la convocatòria, així com el NIF, el telèfon i l’adreça de correu electrònic.


METGE/ESSA ESPECIALISTA per a Internament a l’Hospital Sociosanitari Francolí (ref. PS 08/2022)

Requisits:

Llicenciat/da en  Medicina amb Especialitat, preferentment en Medicina Interna, Geriatria o Medicina Familiar i Comunitària.

Es valorarà: Experiència en l’àmbit sanitari i formació complementària.

S’ofereix: Contractació indefinida a temps complert, amb les condicions establertes en el II Conveni del SISCAT pel grup professional 1, així com facilitat en l’accessibilitat a accions formatives relacionades amb l’activitat a desenvolupar.

Presentació de sol·licituds:

Les persones interessades i que reuneixin els requisits esmentats, poden enviar-nos fins al dia 7 de novembre de 2022, a les 14 hores, el Currículum Vitae, junt amb la documentació acreditativa al Departament de Persones i Organització de GIPSS (Hospital Sociosanitari Francolí, C/ Joan Pau II núm. 2) o al correu electrònic nperex.gipss@gencat.cat

En l’escrit de sol·licitud hauran de fer constar la referència de la convocatòria, així com el NIF, el telèfon i l’adreça de correu electrònic.


AMPLIACIÓ TERMINI SOL.LICITUDS  FINS 21 OCTUBRE 12 H. PS 07/2022: CONVOCATÒRIA PER LA COBERTURA DE 10 LLOCS DE TREBALL D’INFERMERIA PER INTERNAMENT DE L’HSS FRANCOLÍ

Us informem que donat l’elevat nombre de sol·licituds rebudes per el PS 07/2022 per a la cobertura de 10 llocs de treball d’infermeria per internament de l’HSS Francolí, ampliem el termini de presentació de sol·licituds fins el proper divendres dia 21 d’octubre a les 12 hores.

Us recordem l’objecte de la convocatòria:

 • 7 llocs de treball d’infermer/era en torn diürn, de 1620 hores anuals, segons Conveni SISCAT per a l’any 2022.
 • 3 llocs de treball d’infermer/era en torn nocturn, de 1562 hores anuals, segons Conveni SISCAT per l’any 2022.

Es podran presentar per la ocupació d’aquest 10 llocs de treball tant personal amb vinculació indefinida a GIPSS, com personal amb vinculació temporal a GIPSS, així com  personal aliè a l’empresa.

En el cas que personal indefinit de GIPSS obtingui algun d’aquets llocs de treball ofertats, les noves vacants que sorgeixin per aquestes adjudicacions faran incrementar el nombre de llocs de treball atribuïts a aquesta convocatòria, en torns diürns i/o nocturns, sense sobrepassar el nombre de 10 noves contractacions indefinides.

Els interessats/des poden passar a fer la sol·licitud per la Direcció de Persones i Organització. El termini de presentació d’aquestes sol·licituds serà fins el 21 d’octubre de 2022, a les 12 hores.


METGE/ESSA ESPECIALISTA per prestar serveis a una UFISS mixta (Cures Pal.liatives i Geriàtrica) (ref. PS 06/2022)

Requisits:

Llicenciat/da en Medicina amb Especialitat, preferentment en Medicina Interna, Geriatria o Medicina Familiar i Comunitària.

Es valorarà: Màster en Cures Pal·liatives i/o Geriatria, experiència en l’àmbit sanitari i formació complementària.

S’ofereix: Contractació indefinida a temps complert, amb les condicions establertes en el II Conveni del SISCAT pel grup professional 1.

Presentació de sol·licituds:

Les persones interessades i que reuneixin els requisits esmentats, poden enviar-nos fins al dia 26 de setembre de 2022, a les 14 hores, el Currículum Vitae, junt amb la documentació acreditativa al Departament de Persones i Organització de GIPSS (Hospital Sociosanitari Francolí, C/ Joan Pau II núm. 2) o al correu electrònic nperex.gipss@gencat.cat

En l’escrit de sol·licitud hauran de fer constar la referència de la convocatòria, així com el NIF, el telèfon i l’adreça de correu electrònic.


METGE/ESSA ESPECIALISTA pel servei de PADES (ref. PS 05/2022)

Requisits:

Llicenciat/da en  Medicina, preferentment especialista en Medicina Interna, Geriatria o Medicina Familiar i Comunitària o Màster en Cures Pal.liatives.

Es valorarà: Experiència en l’àmbit sanitari i formació complementària.

S’ofereix: Contractació indefinida, a temps complert, amb les condicions establertes en el II Conveni del SISCAT, grup professional 1.

Presentació de sol·licituds:

Les persones interessades i que reuneixin els requisits esmentats, poden enviar-nos fins al dia 7 de juny de 2022, a les 14 hores, el Currículum Vitae, junt amb la documentació acreditativa al Departament de Persones i Organització de GIPSS (Hospital Sociosanitari Francolí, C/ Joan Pau II núm. 2) o al correu electrònic nperex.gipss@gencat.cat

En l’escrit de sol·licitud hauran de fer constar la referència de la convocatòria, així com el NIF, el telèfon i l’adreça de correu electrònic.


METGE/ESSA ESPECIALISTA per a Internament a l’Hospital Sociosanitari Francolí (ref. PS 03/2022)

Requisits:

Llicenciat/da en  Medicina, preferentment especialista en Medicina Interna, Geriatria o Medicina Familiar i Comunitària.

Es valorarà: Experiència en l’àmbit sanitari i formació complementària.

S’ofereix: Contractació indefinida, a temps complert, amb les condicions establertes en el II Conveni del SISCAT, grup professional 1.

Presentació de sol·licituds:

Les persones interessades i que reuneixin els requisits esmentats, poden enviar-nos fins al dia 20 de maig de 2022, a les 14 hores, el Currículum Vitae, junt amb la documentació acreditativa al Departament de Persones i Organització de GIPSS (Hospital Sociosanitari Francolí, C/ Joan Pau II núm. 2) o al correu electrònic nperex.gipss@gencat.cat

En l’escrit de sol·licitud hauran de fer constar la referència de la convocatòria, així com el NIF, el telèfon i l’adreça de correu electrònic.


METGE/ESSA ESPECIALISTA pel servei de PADES (ref. PS 02/2022)

Requisits:

Llicenciat/da en  Medicina, preferentment especialista en Medicina Interna, Geriatria o Medicina Familiar i Comunitària o Màster en Cures Pal.liatives.

Es valorarà: Experiència en l’àmbit sanitari i formació complementària.

S’ofereix: Contractació indefinida, a temps complert, amb les condicions establertes en el II Conveni del SISCAT, grup professional 1.

Presentació de sol·licituds:

Les persones interessades i que reuneixin els requisits esmentats, poden enviar-nos fins al dia 20 de maig de 2022, a les 14 hores, el Currículum Vitae, junt amb la documentació acreditativa al Departament de Persones i Organització de GIPSS (Hospital Sociosanitari Francolí, C/ Joan Pau II núm. 2) o al correu electrònic nperex.gipss@gencat.cat

En l’escrit de sol·licitud hauran de fer constar la referència de la convocatòria, així com el NIF, el telèfon i l’adreça de correu electrònic.


METGE/ESSA ESPECIALISTA (ref. PS 01/2022)

Requisits:

 • Llicenciatura en Medicina
 • Llicenciat/da especialista en Medicina, preferentment Interna, Geriatria, Familiar i Comunitària.

Es valorarà: Experiència en l’àmbit sanitari i formació complementària.

S’ofereix: Contractació indefinida, a temps complert, amb les condicions establertes en el II Conveni del SISCAT, grup professional 1.

Presentació de sol·licituds:

Les persones interessades i que reuneixin els requisits esmentats, poden enviar-nos fins al dia 28 de febrer de 2022, a les 14 hores, el Currículum Vitae, junt amb la documentació acreditativa al Departament de Persones i Organització de GIPSS (Hospital Sociosanitari Francolí, C/ Joan Pau II núm. 2) o al correu electrònic nperex.gipss@gencat.cat

En l’escrit de sol·licitud hauran de fer constar la referència de la convocatòria, així com el NIF, el telèfon i l’adreça de correu electrònic.


METGE/ESSA ESPECIALISTA (ref. PS 02/2021)

Requisits:

 • Llicenciatura en Medicina
 • Especialitat: En Medicina Interna, Geriatria, o Medicina Familiar i Comunitària.

Es valorarà: Experiència en l’àmbit sanitari i formació complementària.

S’ofereix: Contractació indefinida, a temps complert, amb les condicions establertes en el II Conveni del SISCAT, grup professional 1.

Presentació de sol·licituds:

 Les persones interessades i que reuneixin els requisits esmentats, poden enviar-nos fins al dia 26 d’abril de 2021, a les 14 hores, el Currículum Vitae, junt amb la documentació acreditativa al Departament de Persones i Organització de GIPSS (Hospital Sociosanitari Francolí, C/ Joan Pau II núm. 2) o al correu electrònic nperex.gipss@gencat.cat

En l’escrit de sol·licitud hauran de fer constar la referència de la convocatòria, així com el NIF, el telèfon i l’adreça de correu electrònic.


METGE/ESSA ESPECIALISTA (ref. PS 01/19)

Requisits:

 • Llicenciatura en Medicina
 • Especialitat en Rehabilitació Física i Rehabilitació.

Es valorarà: Experiència en l’àmbit sanitari i formació complementària.

S’ofereix: Contractació indefinida, a temps complert, amb les condicions establertes en el II Conveni del SISCAT, grup professional 1 nivell III.

Presentació de sol·licituds:

Les persones interessades i que reuneixin els requisits esmentats, poden enviar-nos fins al dia 7 de juliol de 2019, a les 14 hores, el Currículum Vitae  i documentació acreditativa al Departament de Persones i Organització de GIPSS (HSS Francolí, C/ Joan Pau II núm. 2)  o al correu electrònic ebalanya.gipss@gencat.cat

En l’escrit de sol·licitud hauran de fer constar la referència de la convocatòria, així com el NIF, el telèfon i l’adreça de correu electrònic.


METGE/ESSA ESPECIALISTA (ref. PS 02/19)

Requisits:

 • Llicenciatura en Medicina
 • Especialitat: En Geriatria, o Medicina Familiar i Comunitària, o Medicina Interna.

Es valorarà: Experiència en l’àmbit sanitari i formació complementària.

S’ofereix: Contractació indefinida, a temps complert, amb les condicions establertes en el II Conveni del SISCAT, grup professional 1 nivell III.

Presentació de sol·licituds:

Les persones interessades i que reuneixin els requisits esmentats, poden enviar-nos fins al dia 31 de juliol de 2019, a les 14 hores, el Currículum Vitae  i documentació acreditativa al Departament de Persones i Organització de GIPSS (HSS Francolí, C/ Joan Pau II núm. 2)  o al correu electrònic ebalanya.gipss@gencat.cat. En l’escrit de sol·licitud hauran de fer constar la referència de la convocatòria, així com el NIF, el telèfon i l’adreça de correu electrònic.


PROCÉS DE SELECCIÓ REF. PS 02/2020, PER LA COBERTURA DEL LLOC DE TREBALL DE PSICÒLEG/A EN UN CENTRE DE L’ASSIR

Requisits:

 • Posseir la titulació de Llicenciat/da en Psicologia.

Es valorarà:

 • Experiència prèvia en centres d’ASSIR.
 • Formació complementària (Mestratge, postgraus i/o Cursos de Formació Continuada relacionats amb el seu àmbit d’actuació).
 • Coneixements relacionats amb els sistemes d’informació (SAP, ECAP).
 • Competències tècniques i professionals relacionades amb les funcions a exercir.

Presentació de sol·licituds:

Les persones interessades i que reuneixin els requisits esmentats, poden enviar-nos fins al dia 9 de juliol de 2020, a les 14 hores, el Currículum Vitae,  junt amb la documentació acreditativa al Departament de Persones i Organització de GIPSS (Hospital Sociosanitari Francolí, C/ Joan Pau II núm. 2) o al correu electrònic nperex.gipss@gencat.cat. En l’escrit de sol·licitud hauran de fer constar la referència de la convocatòria, així com el NIF, el telèfon i l’adreça de correu electrònic.

Característiques generals:

 • La retribució i jornada de la convocatòria serà la fixada en les taules retributives i conveni d’aplicació de GIPSS (II Conveni SISCAT)pel grup professional 1.
 • Les funcions a exercir són:
 1. Atenció Psicològica individual, de parella o grupal:
 • Problemes relacionats amb la sexualitat
 • Atenció a la diversitat sexual (LGTBIQ)
 • Atenció a la violència masclista. Problemes de violència relacionats amb la salut sexual i reproductiva
 • Problemes relacionats amb la ginecologia, obstetrícia i la salut sexual
 • Problemes relacionats amb la contracepció i amb la Interrupció Voluntària de l’Embaràs (IVE)
 • Problemes relacionats amb la Salut Mental Perinatal
 • Problemes psicològics, socials i familiars relacionats amb la salut sexual i reproductiva
 1. Activitat comunitària en salut sexual i reproductiva
 2. Suport i col·laboració en el propi equip de l‘ASSIR
 3. Col·laboració, coordinació i treball conjunt amb d’altres serveis
 4. Treball docent
 5. Formació continuada i treball interprofessional
 6. Recerca
 7. D’altres funcions que li puguin ser encomandes pel seu responsable

Procés selectiu

 • El procés selectiu consistirà en:
 • Valoració de la documentació aportada: Consistirà en la baremació dels aspectes que consten a la convocatòria pel que fa a la formació i l’experiència professional.
 • Valoració dels candidats: Consistirà en una entrevista personal amb els candidats que hagin obtingut més puntuació en la baremació prèvia. En aquesta entrevista es valorarà la realització de funcions i/o tasques relacionades amb les funcions del lloc de treball.

La Gerència podrà deixar deserta la convocatòria si es considera que els aspirants no reuneixen els mèrits suficients per ocupar-lo.