INFORMACIÓ  AL CIUTADÀ

La Meva Salut

La Meva Salut és el web que permet a la ciutadania disposar de la seva informació personal de salut i inclou la informació que s'ha generat per l'atenció sanitària que us hagin prestat en algun dels centres assistencials públics com per exemple: el pla de medicació vigent, les vacunes administrades, els diagnòstics, els informes clínics i els resultats de les proves i les exploracions complementàries. També permet realitzar tràmits i gestions en un entorn segur. Aquesta informació només la podreu consultar si el centre assistencial ja ho ha publicat al sistema informàtic.

Per garantir la seguretat i la confidencialitat en l'accessibilitat a les dades, només tindran accés les persones de 16 anys o més que disposin de la targeta sanitària individual (TSI), un certificat digital o un codi d'usuari que se sol·licita en el CAP.

Accés a la cobertura sanitària pública

Tots els residents a Catalunya tenen garantida l'atenció sanitària, Lei 9/2017, de 27 de juny de 2017.

Més informació:  Accés a la cobertura sanitària pública

Segona  opinió mèdica

En determinades circumstàncies d'especial gravetat, podeu demanar una segona opinió mèdica a un altre metge o metgessa  sobre el diagnòstic o el tractament que us han donat per a la vostra malaltia. En aquest cas, la segona opinió mèdica és l'informe emès per aquest facultatiu amb la finalitat de contrastar el diagnòstic o el tractament inicial.

Més informació: catsalut.gencat.cat

Document  de Voluntats   Anticipades  (DVA)

Les voluntats anticipades són unes instruccions que una persona major d'edat, amb capacitat suficient i de manera lliure dirigeix al seu metge o metgessa responsable, perquè les tingui en compte quan la persona es troba en una situació que per les circumstàncies que concorren no li permetin expressar personalment la seva voluntat.

Més informació: catsalut.gencat.cat

Història clínica compartida

La història clínica compartida a Catalunya (HC3) és la història electrònica que agrupa el conjunt de documents que contenen dades i informació rellevant sobre la situació i l'evolució d'un pacient al llarg del seu procés assistencial.

Més informació : Història clínica compartida

Donació d'òrgans i de sang

Quan una persona es planteja la possibilitat de ser donant i decideix fer donació dels seus òrgans i teixits amb la fi que siguin trasplantats a altres persones, el primer que han de fer, i el  més important, és comunicar la seva decisió a la família i els amics més íntims. Ells seran els primers als qui es consultarà la possibilitat de la donació després de la mort, esperant que es respecti la voluntat del donant o la donant.

Més informació: Donació d’òrgans

La donació de sang és un acte solidari i de participació ciutadana. Per al donant és un moment, però per a molts malalts pot suposar la vida. Pot donar sang qualsevol persona sana entre 18 i 70 anys que pesi més de 50 quilos.

Més informació:  Donació  de sang i teixits 

Serveis Funeraris

Informació serveis funeraris més propers (tanatoris)

Per gestionar els tràmits administratius del servei funerari, és necessari preparar la següent documentació:

DNI o document acreditatiu (passaport o targeta de residència) de la persona difunta.
DNI de la persona que contracti el servei funerari.
Certificat mèdic de defunció oficial (li serà lliurat en cas de mort certificable).
Títol de la sepultura, en cas de posseir un.
Pòlissa del segur i/o últim rebut, en cas de tenir-lo.

Serveis funeraris més propers a l’ Hospital Sociosanitari Francolí, Comarca del Tarragonès.

Mémora

Rios Hevia

L’elecció dels Serveis funeraris és una decisió que correspon  a la família. Tal com assenyala la Llei 2/1997 de 3 d’abril de serveis funeraris, qualsevol operador funerari autoritzat pot prestar aquests serveis a tot Catalunya.