SERVEIS DE DISCAPACITAT I DEPENDÈNCIA

Servei de valoració del grau  de  la discapacitat ( EVO 57)

El Servei de  valoració de la discapacitat es regula pel procediment fixat pel Reial decret 1971/1999, de 23 de desembre, per al reconeixement, la declaració i la qualificació del grau de minusvalidesa (BOE número 22, de 26 de gener de 2000)
S’estableixen els barems amb criteris tècnics per valorar la discapacitat, així com els que determinaran la necessitat del concurs d'una altra persona per fer els actes més essencials de la vida diària i les dificultats per utilitzar els transports públics col•lectius d'acord amb el model proposat per la classificació internacional de les deficiències, discapacitats i disminucions de l'OMS.
El Real Decreto 1169/2003, de 12 de septiembre ha modificat l’annex I del Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, del procediment per al reconeixement, declaració i qualificació del grau de disminució.
Aquesta valoració es centra principalment en la funcionalitat de la persona, i en les restriccions que la patologia que presenta li comporta en el seu dia a dia, i no tant en els diagnòstics o la severitat dels mateixos.

Aquesta funció  es competència del EVO 57

Servei de valoració de la dependència (sevad 19 Tarragona Nord)

La llei defineix Dependència com: l’estat de caràcter permanent en que es troben les persones que, per raons derivades de l’edat, la malaltia o la discapacitat, i lligades a la falta o a la pèrdua d’autonomia física, mental, intel•lectual o sensorial, necessiten l’atenció d’una altra o altres persones o ajudes importants per fer activitats bàsiques de la vida diària o, en el cas de les persones amb discapacitat intel•lectual o malaltia mental, d’altres ajudes per a la seva autonomia personal.
La LLEI 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, vetlla per les necessitats de les persones que, pel fet de trobar-se en situació d’especial vulnerabilitat, requereixen ajudes per dur a terme les activitats essencials de la vida diària, i assolir més autonomia personal.
És indispensable residir en el territori espanyol i haver-ho fet durant cinc anys, dels quals dos han de ser immediatament anteriors a la data de presentació de la sol•licitud.

Aquesta funció es competència del SEVAD 19