Compatibilitat dels professionals del sector públic de salut

 

De conformitat amb el que disposa la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, el Departament de Salut dóna publicitat activa a un extracte de les resolucions d’autorització de compatibilitat dictades en relació amb els professionals del sector públic Salut.

 

 

Accés a la informació Generalitat de Catalunya (WEB externa) 

 

 

GIPSS NOTA INFORMATIVA 31 d'octubre de 2016. Llei 21/1987 de 26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la Generalitat. (PDF)

 

MODEL: Declaració responsable (PDF)

MODEL: Sol.licitud de compatibilitat per a activitats públiques i/o privades (PDF)

 


Terminis d’actualització: Contínua
Fonts: Departament de Salut
Última actualització: 30 de juny de 2018
Última revisió: 14  d'agost de 2018