Compatibilitat dels professionals del sector públic de salut

 

De conformitat amb el que disposa la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, el Departament de Salut dóna publicitat activa a un extracte de les resolucions d’autorització de compatibilitat dictades en relació amb els professionals del sector públic Salut.

 

Autoritzacions de compatibilitat des de l'1 de gener de 2021 (WEB externa) 

 

Actualizació 30/12/2020 (PDF)

Actualizació 30/09/2020 (PDF)

Actualizació 30/11/2019 (PDF)

 Actualització 30/04/2019 (PDF)

Actualització 31/12/2018 (PDF)

Actualització 30/06/2018 (PDF)

Actualització 31/12/2017 (PDF)

 

GIPSS NOTA INFORMATIVA 31 d'octubre de 2016. Llei 21/1987 de 26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la Generalitat. (PDF)

MODEL: Declaració responsable (PDF)

MODEL: Sol.licitud de compatibilitat per a activitats públiques i/o privades (PDF)

 


Terminis d’actualització: Contínua
Fonts: Departament de Salut
Última actualització: 31 de març de 2021
Última revisió: 29 d'abril  de 2021