Relacions de béns

 

En el document següent consta els diferents drets que té GiPSS sobre un bé,  amb especificació dels tipus d'ús, la superfície  i l'adreça.

 

Béns mobles d'especial valor (no aplica)

 


Terminis d’actualització: Anual
Fonts: Direcció Administrativa GiPSS

Última actualització: 18 de gener  de 2018
Última revisió: 31 de desembre de 2018