Comptes anuals

 

Auditoria realitzada dins del marc que preveu l'article 71 de la Llei de Finances Públiques de Catalunya, que atribueix a la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya les funcions de control financer mitjançant la forma d’autoria de les entitats i empreses públiques dependents de la Generalitat, i a l'empara de l'establert en l'article 69.3 de la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres, i d'acord amb les instruccions conjuntes de la Intervenció General i la Direcció del Servei Català de la Salut de 4 de maig de 2015, en relació amb el règim de control de les entitats del sector públic de l'àmbit de salut.

Auditoria i comptes anuals 2022 (PDF)

Auditoria i comptes anuals 2021 (PDF)

Auditoria i comptes anuals 2020 (PDF)  

Auditoria i comptes anuals 2019 (PDF)   

Auditoria i comptes anuals 2018 (*PDF)  

Auditoria i comptes anuals 2017  (*PDF)

* Signatura manuscrita ocultada. La versió original està signada per les persones que hi intervenen.


Terminis d’actualització: Anual

Última actualització: 31 de desembre de 2022
Última revisió: 17 de juliol de 2023