Els nostres serveis

Hospital Sociosanitari Francolí

L'Hospital Sociosanitari Francolí atén les necessitats sociasanitaries dels usuaris que ho requereixin, per tal de millorar la seva qualitat de vida i adaptar les expectatives dels pacients i les seves famílies. El centre disposa de 156 llits que donen cobertura a diverses tipologies: subaguts, convalescència, cures pal·liatives i llarga estada.
A més, ofereix atenció complementària en les següents especialitats: teràpia ocupacional, logopèdia, psicologia, treball social, rehabilitació, fisioteràpia, dietètica, farmàcia i animació sociocultural. Més informació

Hospital de Dia Francolí

L’Hospital de Dia Francolí és un recurs temporal d’acolliment diürn polivalent i adaptat a la tipologia de trastorns atesos, edat dels pacients, prestacions, temps d’estada i rotació.
És una unitat pel tractament i la promoció de l’autonomia de les persones afectades per malalties neurodegeneratives que cursen amb discapacitat, malalties amb dany cerebral adquirit i trastorns osteomusculars. L’objectiu principal és oferir una atenció integral i individualitzada als pacients i les seves famílies. Més informació

CAS Drogodependències de Tarragona

És un servei públic ambulatori, integrat a la Xarxa D’Atenció a les Drogodependències de la Generalitat de Catalunya que té per missió l’atenció integral i de qualitat a les persones amb trastorns per l’ús de substàncies i a les seves famílies, garantint la coordinació amb els dispositius sanitaris i socials del territori i complint amb les directrius del Pla Director de Salut Mental i Addiccions. Més informació

Rehabilitació hospitalària

El servei de rehabilitació hospitalària atén als pacients ingressats a l’Hospital Sociosanitari Francolí i als usuaris de l’Hospital de Dia, que precisen tractament rehabilitador específic o manteniment funcional.
El servei es completa amb el Programa Previrnec: La plataforma de rehabilitació cognitiva de l'Institut Guttmann per pacients afectats de dany cerebral adquirit. Més informació

Rehabilitació extrahospitalària

La rehabilitació mèdica s'orienta a recuperar una habilitat o funció que s'havia deteriorat o perdut a causa d'una malaltia o d'un traumatisme.
Un equip multidisciplinar** s'encarrega de dur a terme les diferents activitats educatives, preventives i rehabilitadores, ajudes tècniques i farmacològiques. Més informació

Rehabilitació Cognitiva Personalitzada

La rehabilitació neuropsicològica ajuda al pacient a la recuperació de les funcions mentals superiors (atenció, percepció, memòria, funcions executives, càlcul, orientació...), a comprendre millor les alteracions que presenta i a desenvolupar estratègies que permetin compensar els dèficits presentats. Més informació

Unitats funcionals interdisciplinàries sociosanitàries que actuen a nivell hospitalari

Són unitats de valoració de pacients ingressats en hospitals d'aguts o en hospitals psiquiàtrics; també pacients que vénen adreçats des de l'atenció primària de salut en el cas d'una tipologia determinada.
Segons la tipologia de pacients que atenen, podem distingir diferents tipologies d'UFISS:
• UFISS de geriatria, destinada a atendre pacients geriàtrics.
• UFISS de cures pal·liatives, destinada a tractar pacients en fase terminal.

Avaluació Integral Ambulatòria (EAIA)

Equip multidisciplinari d'Avaluació Integral Ambulatòria en geriatria, cures pal·liatives i trastorns cognitius que s'encarrega de la valoració, el tractament i el seguiment integral de pacients amb malalties evolutives o cròniques que requereixen una atenció integral en diferents especialitats:
• Medicina
• Infermeria
• Psicologia
• Treball Social
• Fisioteràpia

Equips de teràpia en observació directa ambulatòria (ETODA)

Són equips que formen part d'un programa especial per al tractament de la tuberculosi, el qual consisteix en el tractament observat directament (Teràpia d'Observació Directa, TOD).
La funció d'aquests equips és garantir el correcte acompliment del tractament per part del malalt amb problemàtica social mitjançant l'observació directa: el malalt ha de prendre la medicació davant d'un terapeuta.

Unitat de suport a l'assistència al centre de paràlisi cerebral: La Muntanyeta

Gestió i Prestació de Serveis de Salut s'encarrega de les activitats de suport a l'assistència a la paràlisi cerebral que consisteixen en, l'atenció de suport assistencial al centre d'educació especial La Muntanyeta, per a facilitar el desenvolupament motriu, intel·lectual, afectiu i social dels nens amb paràlisi cerebral, procurant aconseguir la seva integració familiar i social. Aquesta unitat està integrada per 1 facultatiu, 1 DUI i 3 Fisioterapeutes. Més informació: http://www.appctarragona.org

Prestacions domiciliàries

Programes d'atenció domiciliària-equips de suport (PADES)

Els PADES tenen com a objectiu contribuir a la millora de la qualitat assistencial, oferir atenció continuada al si de la comunitat, ser un element de suport per als professionals de l'atenció primària i de les unitats bàsiques d'assistència social i servir de connexió entre els diferents recursos assistencials. Més informació

Servei d'Atenció Continuada (SAC)

Amb el nou model d’urgències s’optimitza especialment l’atenció d’emergències en la xarxa d’atenció primària en horari de nit potenciant l’atenció via telefònica a través dels números 112 i 061. Més informació

GiPSS Social

Servei de valoració de la dependència (SEVAD 19)

L’empresa Gestió i Prestació de Serveis de Salut (GiPSS) té conveni de col·laboració amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya per a la gestió d’un equip de valoració, SEVAD 19 CAMP TARRAGONA NORD. Més informació

Equip de valoració i orientació (EVO 57)

Els Equips de Valoració i Orientació (EVO) realitzen el reconeixement i la valoració de la disminució. També duen a terme actuacions encaminades a la consecució dels beneficis assistencials i econòmics de les persones amb disminució. Més informació