SEVAD 19 

Servei de valoració de la dependència

La LLEI 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, vetlla per les necessitats de les persones que, pel fet de trobar-se en situació d’especial vulnerabilitat, requereixen ajudes per dur a terme les activitats essencials de la vida diària, i assolir més autonomia personal.

És indispensable residir en el territori espanyol i haver-ho fet durant cinc anys, dels quals dos han de ser immediatament anteriors a la data de presentació de la sol·licitud. 

La llei defineix Dependència com: l’estat de caràcter permanent en que es troben les persones que, per raons derivades de l’edat, la malaltia o la discapacitat, i lligades a la falta o a la pèrdua d’autonomia física, mental, intel·lectual o sensorial, necessiten l’atenció d’una altra o altres persones o ajudes importants per fer activitats bàsiques de la vida diària o, en el cas de les persones amb discapacitat intel·lectual o malaltia mental, d’altres ajudes per a la seva autonomia personal.

El territori català compta amb un total de 16 equips (SEVADs Serveis de Valoració a la Dependència) encarregats de dur a terme les valoracions de la demarcació corresponent.  

 

SEVAD 19 CAMP TARRAGONA NORD 

L’empresa Gestió i Prestació de Serveis de Salut (GiPSS) té conveni de col·laboració amb el Departament de Treball, Afers Socials i Familíes de la Generalitat de Catalunya  per a la gestió d’un equip de valoració, SEVAD 19 CAMP TARRAGONA NORD.

El seu objectiu, és fer les valoracions funcionals i la proposta d’informe de grau i nivell de dependència corresponent mitjançant l’aplicació d’un barem amb intervals de puntuació que medeixen la capacitat per realitzar les diferents activitats de la vida diària així com el suport i la supervisió que necessitin per fer-les les persones amb discapacitat intel·lectual o amb malaltia mental.

Totes les valoracions es realitzen al domicili habitual del sol.licitant.

L’àmbit geogràfic que cobreix aquest equip de valoració cobreix a les persones residents a les comarques:

  • Tarragonès
  • Baix     Penedès
  • Alt     Camp

 

Els professionals 

Equip consultor:

  • 1 Treballadora social i Coordinadora de l’Equip
  • 1  Psicòleg i coordinador
  • 1 Metge de Família
  • 1 Administrativa 

 

Equip de valoradors:

  • 1 Fisioterapeuta
  • 1 Diplomat Universitari en Infermeria
  • 3 Terapeutes Ocupacionals

 

On pot trobar-nos 

El SEVAD 19 està ubicat a la planta 0 de l’hospital Sociosanitari Francolí i l’inici de la seva activitat   va començar amb el desplegament de la llei, al juliol de 2007.

 


 

Més informació

Per a més informació pot consultar el següent enllaç: Pàgina web del departament