PADES  

Programes d'atenció domiciliària-equips de suport
              

Els PADES tenen com a objectiu contribuir a la millora de la qualitat assistencial, oferir atenció continuada al si de la comunitat, ser un element de suport per als professionals de l'atenció primària i de les unitats bàsiques d'assistència social i servir de connexió entre els diferents recursos assistencials.

                
Estan constituïts com a mínim per un metge, dues o tres infermeres i un treballador social. Realitzen atenció directa especialitzada als pacients, a petició dels professionals de l'atenció primària sanitària i social, i de comú acord amb aquests.

 

  • PADES Tarragona
  • PADES Tarragonès 


PIUC PADES

Pla Integral d'Urgències de Catalunya en l'àmbit de l'atenció sociosanitària


Coordinació i vertebració de totes les accions que des de diferents serveis i dispositius assistencials es porten a terme per fer front, de manera efectiva, als canvis en les necessitats d'atenció urgent que es generen en determinades èpoques de l'any.


L'objectiu del pla, és donar una resposta específica i coordinada a través dels dispositius assistencials de l'atenció sociosanitària que té contractat el CatSalut durant els mesos d'hivern, a les persones més grans de 65 anys i a les persones afectades per llarga malaltia o malaltia avançada incurable.