Torna enrere


Sol·licitud d'accés a la informació pública

La Llei 19/2014 de 29 de desembre, de transparència i accés a la informació pública i bon govern, reconeix que les persones tenen el dret d'accedir a la informació pública a títol individual o en nom i representació de qualsevol persona jurídica legalment constituïda.


Requisits

Les sol·licituds d'accés a la informació pública es poden fer per qualsevol mitjà que permeti tenir constància de:

  • La identitat del sol·licitant
  • La informació precisa a la qual es vol tenir accés
  • La forma o el format en què es prefereix tenir accés a la informació
  • Una adreça de contacte, preferentment electrònica


Termini per a resoldre

Les sol·licituds d'accés a la informació pública s'han de resoldre en el termini d'un mes, a comptar des del dia següent a la recepció de la sol·licitud. Es pot prorrogar si ho justifiquen pel volum o la complexitat de la informació requerida.


Resolució

La resolució s'ha de formalitzar per escrit i s'ha de notificar al sol·licitant i, si escau, als tercers afectats que hagin comparegut en l'expedient. Si la sol·licitud d'informació s'ha fet per via electrònica (amb signatura electrònica), la notificació de la resolució també es pot fer per mitjans electrònics.

Si l'Administració no resol i notifica dins el termini establert, la sol·licitud s'entén estimada.


Gratuïtat i contraprestacions

L'accés a la informació pública és gratuït si les dades són consultades en el lloc on es troben dipositades, o bé si existeixen en format electrònic, cas en el qual han d'ésser lliurades per correu electrònic.

L'expedició de còpies i la transposició a formats diferents de l'original poden restar subjectes a una contraprestació econòmica, la qual no pot excedir el cost de l'operació.


Formulari d'accés a la sol·licitud d'accés a la informació pública


Aquest formulari no és vàlid per fer agraïments, queixes o suggeriments.Responsable de la informació: Sr. Xavier Figueras, Director administratiu

Última actualització: 1 de juliol de 2015

Font: Tràmits de la Generalitat de Catalunya

Última revisió: 14 de setembre de 2017