Torna enrere

Compatibilitat dels professionals del sector públic salut


          Accés a la informació Generalitat de Catalunya                    


GIPSS NOTA INFORMATIVA 31 d'octubre de 2016. Llei 21/1987 de 26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de l'Adminsitració de la Generalitat.


MODEL: Declaració responsable

MODEL: Sol.licitud de compatibilitat per a activitats públiques i/o privades.  


____________________________________________________________

Responsable de la informació: Sr. Xavier Figueras, Director administratiu

Última actualització: 21 d'abril 2017

Última revisió: 14 de setembre de 2017