Torna enrere

Organigrama.


La empresa pública Gestió i Prestació de Serveis de Salut té naturalessa d'entitat de dret públic amb personalitat jurídica pròpia, sotmesa a la Generalitat, l'actuació de la qual s'ajustarà al dret privat. Està adscrita al Servei Català de la Salut.

L'objectiu d'aquesta empresa pública és la gestió i l'administració dels centres, els serveis i els establiments de protecció de la salut, d'atenció especialitzada, d'atenció primària, d'atenció sociosanitaria i d'atenció a la salut mental i a les drogodependències que determini el Servei Català de la Salut i la gestió i l'administració dels centres d'assistencia social, de prestació de serveis socials i dels programes institucionals en matèria de promoció de la salut i prevenció de la malaltia.


                        ORGANIGRAMA

                        

Responsable de la informació: Sr. Xavier Figueras, Director administratiu

Última actualització: 8 de setembre de 2016

Última revisió: 14 de setembre  de 2017