Torna enrere

Consell d'Administració

El màxim òrgan de govern de GiPSS és el Consell d'Administració, això suposa assumir la planificació i la direcció estratègica de l'organització, exercir el control de la gestió realitzada per la Direcció, retre comptes al Departament de Salut i al Govern de la Generalitat de Catalunya i complir amb les responsabilitats derivades dels estatuts de GiPSS de manera diligent i ajustada a la legalitat en tots els actes de la institució així com, governar els conflictes d'interessos entre els membres de la institució.

Responsabilitats del Consell d'Administració de GiPSS

1. Fixar els criteris d’actuació de l’empresa pública GiPSS dins el marc dels seus objectius.
2. Elaborar anualment el programa d’actuació, d’inversions i de manteniment i, amb la conformitat prèvia del Departament de Salut, sotmetre’l a l’aprovació del Govern de la Generalitat per mitjà del Departament d’Economia i Coneixement.
3. Aprovar la memòria anual de l’entitat.
4. Elaborar el pressupost d’explotació i de capital de l’empresa pública GiPSS d’acord amb el que preveu l’article 30 en relació amb els articles 13, 14 i 15 de la Llei 4/1185, de 29 de març, i presentar-ne el balanç al Departament d’Economia i Finances per mitjà del Departament de Salut.
5. Avaluar periòdicament els programes d’actuació i els seus resultats.
6. Aprovar la plantilla del personal laboral com també el seu règim retributiu, dins els límits legals establerts.
7. Actuar com a òrgan de contractació en els contractes d’obres, subministraments, gestió de serveis públics, consultoria, assistència, serveis i treballs específics i concrets no habituals, com també en els restants contractes previstos en la legislació sobre contractació administrativa. (MODIF. DOGC 3023 de 25/11/1999).
8. Aprovar els convenis i els acords de col·laboració que s’estableixin amb entitats públiques o privades.
9. Proposar al Govern de la Generalitat el nomenament i, si s’escau, la separació del càrrec, del conseller delegat i de la resta de càrrecs de l’estructura de gestió i administració.
10. Proposar al Govern de la Generalitat l’aprovació de les característiques i la destinació de les operacions de crèdit.
11. Aprovar les operacions de tresoreria que no excedeixin l’import que el Govern de la Generalitat hagi fixat de manera general o per a l’entitat, i proposar al Govern les que excedeixin d’aquell import.
12. Fixar els criteris d’ordenació de pagaments i determinar les atribucions del conseller delegat en aquesta matèria i les dels càrrecs de l’estructura de gestió i administració, si s’escau.
13. Exercir tota mena d’accions, excepcions, recursos i reclamacions administratives i judicials en defensa dels drets i els interessos de l’entitat. En cas d’urgència, aquesta facultat podrà ser exercida pel president, el qual en donarà compte al Consell d’Administració en la primera reunió que es convoqui.

Membres 

Càrrec

Nom

Data de nomenament

President

Sr. Roger Pla Farnós

Acord de govern 21/02/2017

Vicepresidenta

Sra. Misericòrdia Carles Lavila

Acord de govern 21/02/2017

Vocal

Sr. Juan Jacobo Aguilar Naranjo

Acord de govern 17/05/2016

Vocal

Sr. Josep Maria Argimon Pallàs

Acord de govern 17/05/2016

Vocal

Sr. Azael Fabregat Llangostera

Acord de govern 17/05/2016

Vocal

Sr. Ramon Maria Miralles Pi

Acord de govern 28/04/2015

Vocal

Sr. Antoni Salvat Casanovas

Acord de govern 21/02/2017

Vocal

Sra. Carme Ferré Grau

Acord de govern 28/04/2015

                                                                  Membres (PDF)

D'acord amb l’article 63 de la Llei 3/2015, d’11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives, no es percep cap tipus de dret d’assistència per la concurrència a reunions d’òrgans de Govern de consells d’administració o de qualsevol altre òrgan col·legiat de l’Administració de la Generalitat i de les entitats, ens o empreses del seu sector públic.


Responsable de la informació: Sr. Xavier Figueras, Director administratiu 

Última actualització: 23 de març de 2017, d'acord amb la publicació al DOGC

Última revisió: 14 de setembre de 2017