Torna enrere

Comptes anuals auditats

Auditoria realitzada dins del marc que preveu l'article 71 de la Llei de Finances Públiques de Catalunya, que atribueix a la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya les funcions de control financer mitjançant la forma d'audoriaa de les entitats i empreses públiques dependents de la Generalitat, i a l'empara de l'establert en l'article 69.3 de la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres, i d'acord amb les instruccions conjuntes de la Intervenció General i la Direcció del Servei Català de la Salut de 4 de maig de 2015, en relació amb el règim de control de les entitats del sector públic de l'àmbit de salut.


Auditoria 2016

Auditoria 2015


 


Responsable de la informació: Sr. Xavier Figueras, Director administratiu

Última actualització: 20 de juliol de 2017

Última revisió: 14 de setembre de 2017