Torna enrere


Model d'acreditació i qualitat

 

La implantació d’un Model de Reconeixement del Grau de la Qualitat a GiPSS sorgeix com a iniciativa del Consell d’Administració de l’empresa que detecta aquesta necessitat donada la complexitat que ha assolit l’empresa i també, com a eina per desenvolupar la seva política de qualitat i així com per la seva voluntat de ser una empresa competitiva en el seu entorn.

El model de Reconeixement del Grau de Qualitat que s’ha començat a implantar és el del “Model d’Acreditació de Centres d’Atenció Sociosanitaria de Catalunya”, publicat pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, que té les seves bases fonamentals en el Model d’Excel·lència EFQM (“European Foundation for Quality Management” - Fundació Europea per la Gestió de la Qualitat).


 

               Manual d'acreditació sociosanitaria

 

Responsable de la informació: Sr. Xavier Figueras, Director administratiu

Última actualització: 25 de novembre de 2015

Última revisió: 14 de setembre de 2017